Moun Ki Gen yon Pi Gwo Risk pou Entoksikasyon Alimantè

Ranje desen ki pi ba moun ki gen laj diferan ak ras

Nenpòt moun ka pran entoksikasyon alimantè, men sèten gwoup moun gen plis chans pou yo malad ak pou yo gen yon maladi ki pi grav. Kapasite kò yo pou konbat jèm ak maladi pa efikas pou divès kalite rezon. Gwoup moun sa yo se:

Granmoun Laj 65 Lane oswa Plis
Granmoun Laj 65 Lane oswa Plis

Moun aje yo gen yon pi gwo risk paske amezi moun ap vyeyi, sistèm iminitè yo ak ògàn yo pa rekonèt epi elimine jèm danjere yo menm jan yo te konn fè sa byen otrefwa. Prèske mwatye nan moun ki gen laj 65 lane oswa plis ki gen yon maladi ki soti nan manje ki konfime nan laboratwa akòz Salmonella, Campylobacter, Listeria oswa E. coli; moun sa yo entène lopital.

Ilistrasyon yon jèn ti gason ak yon ti bebe nan yon pousèt
Timoun Ki Gen Mwens Ke 5 Lane

Jenn timoun yo gen sistèm iminitè ki ap devlope toujou, kidonk kapasite kò yo pou konbat jèm ak maladi pa sitèlman fò. Entoksikasyon alimantè ka danjere pou yo sitou paske maladi a ka lakòz dyare ak dezidratasyon. Timoun ki gen mwens ke 5 lane yo gen twa fwa plis chans pou yo entène lopital si yo pran yon enfeksyon ak Salmonella. Epi ensifizans renal frape 1 timoun sou 7 ki poko gen laj 5 lane ki gen yon dyagnostik enfeksyon E. coli O157.

Ilistrasyon yon moun nan yon kabann lopital
Moun Ki Gen Sistèm Iminitè Ki Febli

Moun ki gen sistèm iminitè febli akòz dyabèt, maladi fwa oswa maladi ren, alkolis, ak VIH/SIDA; oswa k ap resevwa chimyoterapi oswa terapi radyasyon pa tèlman kapab konbat jèm ak maladi yo avèk efikasite. Pa egzanp, moun ki nan dyaliz yo gen 50 fwa plis chans yo trape yon enfeksyon Listeria.

Ilistrasyon de fanm ansent
Fanm Ansent yo

Fanm ansent yo gen plis chans pase lòt moun pou yo malad akòz sèten jèm. Pa egzanp, fanm ansent yo gen 10 fwa plis chans pou yo trape yon enfeksyon Listeria.

Si oumenm oswa yon moun w ap okipe fè pati youn nan gwoup sa yo, li enpòtan espesyalman pou pran dispozisyon pou anpeche entoksikasyon alimantè ak pou konnen ki manje ki plis asosye avèk maladi pase lòt.