Sentòm Entoksikasyon Alimantè

Sentòm entoksikasyon alimantè yo ka varye soti nan lejè pou rive nan grav. Sentòm ou yo ka diferan selon jèm ou te vale a. Sentòm ki pi kouran yo nan entoksikasyon alimantè se:

 • Lestomak deranje
 • Kranp nan vant yo
 • Kèplen
 • Vomisman
 • Dyare
 • Lafyèv

Apre ou fin vale yon manje oswa yon bwason ki danjere (ki kontamine), sa ka pran plizyè èdtan oswa jou pou ou vin gen sentòm yo. Si ou gen sentòm entoksikasyon alimantè, tankou dyare oswa vomisman, bwè anpil likid pou anpeche dezidratasyon (ki se lè pa gen ase dlo nan kò ou).

Lè pou al Wè yon Doktè Pou Entoksikasyon Alimantè

Al wè doktè w oswa founisè swen sante ou si ou gen sentòm ki grav, sa gen ladan:

 • Dyare sanglan
 • Gwo lafyèv (tanperati plis pase 102° F, ki mezire nan bouch ou)
 • Vomisman souvan ki anpeche ou kenbe likid nan vant ou (ki ka abouti nan dezidratasyon)
 • Siy dezidratasyon, sa gen ladan ti kras pipi oswa ki pa fè pipi, yon bouch ak gòj trè sèk, oswa sansasyon toudisman lè ou kanpe
 • Dyare ki dire plis pase 3 jou

Pwoblèm Sante Grav ak Efè Dire Long Nan Entoksikasyon Alimantè

Pifò moun gen maladi lejè sèlman, ki dire ant kèk èdtan ak plizyè jou. Sepandan, sèten moun dwe entène lopital, epi kèk maladi lakòz pwoblèm sante ki dire lontan oswa menm lanmò. Enfeksyon ki transmèt nan manje ka abouti nan:

 • Atrit kwonik
 • Domaj nan sèvo ak nan nè
 • Ensifizans renal akòz sendwòm emolitik iremik (Hemolytic Uremic Syndrome, HUS)

Sentòm ak Sous Jèm Kouran Entoksikasyon Alimantè

Gen kèk jèm ki fè ou malad nan lespas kèk èdtan apre ou fin vale yo. Gen Lòt ki ka pran kèk jou pou fè ou malad. Lis sa a montre sentòm yo, kilè sentòm yo kòmanse, ak sous nouriti kouran pou jèm ki lakòz entoksikasyon alimantè yo. Jèm yo klase selon lòd rapidite pou sentòm yo kòmanse.

Staphylococcus aureus (Staf)
 • Sentòm yo kòmanse ant 30 minit ak 8 èdtan apre ekspozisyon an: kèplen, vomisman, kranp nan vant. Pifò moun gen dyare tou.
 • Sous manje kouran yo: Manje ki pa kwit apre manipilasyon, tankou tranch vyann, pouding, patisri, ak sandwich
Vibrio
 • Sentòm yo kòmanse ant 2 ak 48 èdtan apre ekspozisyon: Dyare dlo, kèplen, kranp nan vant, vomisman, lafyèv, frison
 • Sous manje kouran yo Kristase kri oswa kwit sitou zuit
Clostridium perfringens
 • Sentòm yo kòmanse ant 6 ak 24 èdtan apre ekspozisyon Dyare, kranp nan vant. Kòmanse anjeneral toudenkou epi dire mwens ke 24 èdtan. Vomisman ak lafyèv pa kouran.
 • Sous manje kouran yo: Vyann bèf oswa volay, sitou gwo woti yo; sòs gravi; manje seche oswa tou-kwit
Salmonella
Norovirus
 • Sentòm yo kòmanse ant 12 ak 48 èdtan apre ekspozisyon: Dyare, kèplen/doulè nan vant, vomisman
 • Sous manje kouran yo: Legim fèy, fwi fre, kristase (tankou zuit), oswa dlo danjere
  Lòt sous: Moun ki enfekte; manyen sifas ki gen viris la sou yo
Clostridium botulinum (Botilis)
 • Sentòm yo kòmanse ant 18 ak 36 èdtan apre ekspozisyon: Vizyon doub oswa vizyon twoub, poje ki tonbe, pale ak lang lou. Difikilte pou vale ak pou respire, bouch sèk. Feblès nan misk ak paralizi. Sentòm yo kòmanse nan tèt la epi yo desann amezi maladi a ap vin pi grav.
 • Sous manje kouran yo: Manje ki mal konsève oswa fèmante, anjeneral manje ki fèt nan kay. Alkòl ilegal ki fèt nan prizon (pruno).
Campylobacter
E. coli (Escherichia coli)
 • Sentòm yo kòmanse ant 3 ak 4 jou apre ekspozisyon: Kranp nan vant grav, dyare (souvan sanglan), ak vomisman. Anviwon 5––10% moun ki gen yon dyagnostik E. coli vin gen yon pwoblèm sante ki mete lavi an danje.
 • Sous manje kouran yo: Vyann bèf mouli kri oswa ki manke kwit, lèt ak ji (ki pa pasterize), legim kri (tankou leti ), jèm boujon kri, dlo danjere
Cyclospora
 • Sentòm yo kòmanse 1 semèn apre ekspozisyon: Dyare dlo, pèt apeti, ak pèt pwa. Kranp/doulè nan vant, balonnman, ogmantasyon gaz, kèplen, ak fatig.
 • Sous manje kouran yo: fwi oswa legim kri ak fèy yo
Listeria
Rapòte Entoksikasyon Alimantèus
men sou vant

Si ou panse oumenm oswa yon moun ou konnen te vin malad apati manje, tanpri rapòte sa nan depatman sante zòn ou an. Rapòte sa menm si ou pa konnen ki manje ki te fè ou malad. Lè ou rapòte yon maladi, sa kapab ede otorite sante piblik yo idantifye yon epidemi maladi ki soti nan manje epi anpeche lòt moun vin malad.