Sekirite Alimantè nan Kwizin lan

Sèvi ak zouti ak konsèy sa yo pou ede anpeche entoksikasyon alimantè chak fwa wap prepare manje nan kwizin lan..

Kwizin ou plen zouti sekirite alimantè epi, lè ou itilize yo kòrèkteman, sa kapab ede kenbe oumenm ak moun pwòch ou yo an sante. Aprann fason pou pwofite tout avantaj ki posib nan zouti sa yo pou kizin ou kapab katye jeneral sekirite alimantè kay ou.

Evye kwizin

 • Lave men se youn nan bagay ki pi enpòtan ou ka fè pou anpeche entoksikasyon alimantè. Lave men ou pandan 20 segonn avèk savon ak dlo k ap koule. Fwote do men ou, fant dwèt ou yo, ak anba zong ou.
 • Lave fwi ak legim yo anvan ou kale yo. Jèm yo ka transmèt sot deyò pou ale anndan pwodui fre yo pandan w ap koupe oswa kale yo.
 • Pa lave vyann kri, volay, oswa ze. Lè ou lave manje sa yo, sa kapab an reyalite pwopaje jèm yo, paske ji yo ka vòltije nan evye oswa kontwa ou.

Planch pou koupe ak istansil yo

 • Sèvi ak planch pou koupe, asyèt, ak kouto separe pou pwodui ak pou vyann kri, volay, fwidmè, ak ze.
 • Apre chak itilizasyon, netwaye avèk dlo savon cho, oswa nan machin pou lave vesèl (si yo ka lave san danje nan machin).

Tèmomèt

Sèvi ak yon tèmomèt pou manje pou asire ke manje ki kwit nan fou oswa sou fwaye oswa sou gril rive nan yon tanperati ki cho ase pou touye jèm yo.

Tanperati Minimòm ki San Danje Pou Kwit Manje

 • Tout volay, sa gen ladan volay mouli: 165°F
 • Vyann bèf, kochon, ti mouton, ak ti bèf: 160°F
 • Kotlèt, woti ak stek bèf, kochon, ti mouton, ak ti bèf: 145°F (kite yo repoze 3 minit anvan ou sèvi yo)
 • Pwason: 145°F

Plis enfòmasyon sou tanperati minimòm ki san danje pou kwit manje >

Mikwo-onn

 • Konnen wataj mikwo-onn ou an. Verifye sou andedan pòt la, nan manyèl pwopriyetè a, oswa sou sit entènèt fabrikan an. Wataj ki pi ba siyifi tan ki pi long tan pou kwit manje.
 • Swiv tan pou kwit manje ak tan repo ki rekòmande yo, pou pèmèt manje a kwit anplis apre mikwo-onn la kanpe. Kite manje a chita pandan kèk minit apremikwo-onn la kanpe pou pèmèt zòn frèt yo absòbe chalè nan zòn ki pi cho yo ak pou manje a kwit pi konplètman.
 • Lè w ap chofe manje, sèvi ak yon tèmomèt pou manje pou asire ke manje mikwo-onn la rive nan ikòn ekstèn 165°F.

Frijidè

 • Kenbe frijidè ou ant 40˚F ak 32˚F, epi frizè ou nan 0˚F oswa pi ba.
 • Mete nan frigidè fwi, legim, lèt, ze, ak vyann nan lespas 2 èdtan. (Mete yo nan frijidè nan lespas 1 èdtan si tanperati deyò a pi wo pase 90ºF.)
 • Divize manje cho yo nan plizyè veso pwòp, ki pa twò fon pou yo ka refwadi pi vit.
 • Konsève vyann kri sou etajè anba a lwen pwodui fre ak manje ki tout pare pou manje.
 • Jete manje ki rete san yo pa nan frijidè pandan plis pase 2 èdtan.
 • Deglase oswa marine manje nan frijidè.

Konpitè oswa aparèy mo

Piske kounye a ou prepare pou sekirite alimantè, reponn ti egzamen rapid nou an pou teste konesans ou sou zouti kizin ak konsèy pou anpeche entoksikasyon alimantè.

Aprann plis prevansyon entoksikasyon alimantè ak mezi sekirite alimantè ou ka swiv pou kenbe manje yo an sekirite.