Plano ng Aksyon sa Hika

Ang lahat ng may hika ay nangangailangan ng sarili nilang Plano ng Gagawin sa Hika. Makipagtulungan sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa paglikha ng isang plano na gagana para sa iyo. Ang layunin mo ay ang pigilan at kontrolin ang mga pag-atake ng iyong hika. Gamitin ang tekstong ito upang matulungan kang gumawa ng plano.

Mabuti ang Kalagayan
 • Wala akong ubo, paghingasing, paninikip ng dibdib, o problema sa paghinga kahit kailan.
 • Nagagawa ko ang lahat ng bagay na karaniwan kong ginagawa.
 • Kapag gumagamit ako ng peak flow meter, ang aking peak flow* ay mas higit sa 80 porsyento o higit pa sa aking pinakamahusay na peak flow.
 • Ipagpatuloy ang pag-inom sa iyong pangmatagalang gamot na pangkontrol.

Lumalala ang Hika

 • May kaunti akong ubo, paghingasing, paninikip ng dibdib, o problema sa paghinga. O
 • Nagigising ako sa gabi dahil sa aking hika. O
 • Hindi ko nagagawa ang ilan sa mga bagay na karaniwan kong ginagawa. O
 • Kapag gumagamit ako ng peak flow meter, ang aking peak flow* ay kalahati hanggang tatlong-kapat ng aking pinakamahusay na peak flow.
 • Idagdag ang iyong pangmabilisang panlunas na gamot at ipagpatuloy ang iyong pangmatagalang gamot na pangkontrol.
 • Kung bumuti ang iyong mga sintomas pagkatapos ng isang oras, patuloy na suriin ang mga ito at ipagpatuloy ang iyong pangmatagalang gamot na pangkontrol.

Medikal na Alerto!

 • Nahihirapan akong huminga. O
 • Hindi nakakatulong ang aking mga pangmabilisang panlunas na gamot. O
 • Hindi ko nagagawa ang alinman sa mga bagay na karaniwan kong ginagawa. O
 • Nasa yellow zone ako sa loob ng 24 oras at hindi ako gumagaling. O
 • Kapag gumagamit ako ng peak flow meter, ang aking peak flow* ay mas mababa sa kalahati ng aking pinakamahusay na peak flow.
 • Idagdag ang iba pang mga gamot na inireseta ng iyong doktor at tawagan ang iyong doktor.
 • Kung hindi bumuti ang iyong mga sintomas at hindi mo maabot ang iyong doktor, pumunta ka sa ospital.

*Ang pagsukat ng peak flow ay isang mabilisan na pagsusuri upang masukat ang hangin na dumadaloy palabas ng mga baga.