U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Kwalifikujące się grupy

Następujące grupy kwalifikują się do udziału w programie Opieki Zdrowotnej World Trade Center (WTC), jeśli dana osoba spełnia wszystkie cztery wymagania: działania, lokalizacja, okres i godziny. Rejestracja w programie Opieki Zdrowotnej WTC nie gwarantuje uzyskania poświadczenia ani objęcia leczeniem finansowanym z Programu określonych schorzeń. Każde schorzenie ma indywidualne wymagania względem poświadczenia, które muszą zostać spełnione, zanim leczenie będzie mogło być finansowane z programu.

Kwalifikujące się grupy

Nowojorska Straż Pożarna
czynni zawodowo lub emerytowani ratownicy z FDNY
Czynny zawodowo lub emerytowany członek FDNY (w tym strażacy i personel ratunkowy)
Działania Lokalizacja Okres Wymagania godzinowe
Działania ratunkowe i pokryzysowe Miejsca, gdzie poprzednio znajdowały się budynki WTC:
  • Obszar Strefy Zero lub
  • Wysypisko na Staten Island lub
  • Biuro Nowojorskiego Głównego Lekarza Sądowego
11 września 2001 r. - 31 lipca 2002 r. 4 godziny
Żyjący członek rodziny funkcjonariusza FDNY
Wymagania
Żyjący członek najbliższej rodziny funkcjonariuszy Nowojorskiej Straży Pożarnej (strażaków oraz personelu ratowniczego, czynnych zawodowo lub emerytowanych), którzy zginęli w Strefie Zero 11 września 2001 r., kwalifikuje się do leczenia psychiatrycznego , jeżeli do dnia 1 września 2008 r. włącznie otrzymywał on jakiekolwiek leczenie psychiatryczne w związku z jakimikolwiek zaburzeniami powiązanymi z atakiem na WTC.
Nowojorscy ratownicy niewyspecjalizowa
służby ratownicze, pokryzysowe, pracownicy sprzątający i powiązani z nimi pracownicy pomocniczy oraz NYPD
Pracownik służb ratowniczych, pokryzysowych, porządkowych lub pokrewnych służb pomocniczych w dniu 11 września, lub po dniu 11 września.
Działania Lokalizacja Okres Wymagania godzinowe
Osoba pracująca lub osoba, która zgłosiła się na ochotnika do pracy na miejscu w ramach operacji ratunkowej, pokryzysowej, przy sprzątaniu gruzu lub w ramach pokrewnych służb pomocniczych

Może spełniać wymagania dotyczące okresu i wymagania godzinowe w którejkolwiek z poniższych lokalizacji:

  • Dolny Manhattan (na południe od Canal Street), lub
  • Wysypisko na Staten Island lub
  • Niektóre nabrzeża załadunkowe barek
11 września 2001 r. do 14 września 2001 r. 4 godziny
11 września 2001 r. do 30 września 2001 r. 24 godziny
11 września 2001 r. - 31 lipca 2002 r. 80 godzin
Czynny zawodowo lub emerytowany członek nowojorskiego wydziału policji, lub czynny zawodowo, lub emerytowany członek zarządu portu w zarządzie portu w Nowym Jorku i New Jersey
Działania Lokalizacja Okres Wymagania godzinowe
Osoba uczestnicząca w operacji ratunkowej, pokryzysowej, w sprzątaniu gruzu lub pracująca w ramach pokrewnych służb pomocniczych Dolny Manhattan (na południe od Canal Street), w tym Strefa Zero, wysypisko na Staten Island lub niektóre nabrzeża załadunkowe barek, lub 11 września 2001 r. do 14 września 2001 r. 4 godziny
Na miejscu w strefie Zero, na wysypisku na Staten Island lub na niektórych nabrzeżach załadunkowych barek, lub 11 września 2001 r. – 31 lipca 2002 r. 4 godziny
Dolny Manhattan (na południe od Canal Street), lub 11 września 2001 r. do 30 września 2001 r. 24 godziny
Dolny Manhattan (na południe od Canal Street) 11 września 2001 r. – 31 lipca 2002 r. 80 godzin
Pracownik Biura Nowojorskiego Głównego Lekarza Sądowego lub inny pracownik kostnicy, który pełnił podobne funkcje po 11 września dla takiego personelu Biura
Działania Lokalizacja Okres Wymagania godzinowe
Pracujący przy badaniu i obsłudze szczątków ludzkich lub worków na zwłoki pokrytych pyłem w związku z atakami na WTC Lokalizacja Biura Nowojorskiego Głównego Lekarza Sądowego lub kostnica w Bellevue Hospital 11 września 2001 r. – 31 lipca 2002 r. 4 godziny
Pracownik tunelu pod rzeką Hudson pod zarządem portu (Port Authority Trans-Hudson Corporation Tunnel)
Działania Lokalizacja Okres Wymagania godzinowe
Pracownik tunelu pod rzeką Hudson pod zarządem portu (Port Authority Trans-Hudson Corporation Tunnel) Tunel pod rzeką Hudson pod zarządem portu (Port Authority Trans-Hudson Corporation Tunnel) Od 1 lutego 2002 r. do 1 lipca 2002 r. 24 godziny
Pracownik serwisu pojazdów
Działania Lokalizacja Okres Wymagania godzinowe
Narażony na szkodliwy wpływ pyłów z budynków dawnego World Trade Center podczas odzyskiwania, prowadzenia, czyszczenia, naprawy i serwisowania pojazdów skażonych toksycznymi substancjami przenoszonymi drogą powietrzną Nie dotyczy 11 września 2001 r. – 31 lipca 2002 r. 4 godziny
Osoby ocalałe z Nowego Jorku
które mieszkały, pracowały lub chodziły do szkoły, przedszkola lub przebywały w ośrodku opieki dziennej dla dorosłych w rejonie katastrofy w Nowym Jorku w dniu 11 września lub po dniu 11 września – obecne w chmurze pyłu
Osoby, które mieszkały, pracowały, chodziły do szkoły lub uczęszczały do przedszkola, lub przebywały w ośrodku opieki dziennej dla dorosłych w pobliżu rejonu katastrofy w Nowym Jorku w dniu 11 września lub w dniach, tygodniach lub miesiącach po tej dacie. Również osoby znajdujące się w zasięgu działania pyłu lub w chmurze pyłu w dniu 11 września.
Działania Lokalizacja Okres Wymagania godzinowe
Osoba znajdująca się w zasięgu działania pyłu lub w chmurze pyłu Rejon katastrofy w Nowym Jorku 11 września 2001 r. Nie dotyczy
Osoba pracująca, mieszkająca, uczęszczająca do szkoły, przedszkola lub przebywająca w ośrodku opieki dziennej dla dorosłych Rejon katastrofy w Nowym Jorku 11 września 2001 r. - 10 stycznia 2002 r. 4 days - 1 day must equal at least 4 hours
11 września 2001 r. – 31 lipca 2002 r. 30 dni
Osoba pracująca jako pracownik sprzątający lub wykonujący prace konserwacyjne z dużym narażeniem na pył z budynków WTC, ale działania nie spełniają kryteriów dla ratownika niewyspecjalizowanego Rejon katastrofy w Nowym Jorku 11 września 2001 r. – 10 stycznia 2002 r. 4 godziny
Osoba uznana za kwalifikującą się do otrzymania dotacji mieszkaniowych z działającego na dolnym Manhattanie programu Lower Manhattan Development Corporation Residential Grant Program, która wynajmowała mieszkanie lub kupiła mieszkanie w rejonie katastrofy w Nowym Jorku i która mieszkała w tym miejscu zamieszkania Rejon katastrofy w Nowym Jorku 11 września 2001 r. – 31 maja 2003 r. Osoba zamieszkująca ten obszar w określonych ramach czasowych
Osoby, których miejsce pracy:
  • Znajdowało się w rejonie katastrofy w Nowym Jorku; oraz
  • Osoby, które zostały uznane za uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach programu Lower Manhattan Development Corporation WTC Small Firms Attraction and Retention Act mającego na celu zachęcenie do rozwoju działalności małych przedsiębiorstw w rejonie WTC, bądź innych rządowych programów rozwoju gospodarczego realizowanych po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 r. w celu rewitalizacji gospodarczej dolnego Manhattanu.
Rejon katastrofy w Nowym Jorku 11 września 2001 r. i kończący się 31 maja 2003 r. Osoby, które znajdowały się w rejonie katastrofy w Nowym Jorku w określonych ramach czasowych
Ratownicy z rejonu Pentagonu/Shanksville w stanie Pensylwania
służby ratownicze, pokryzysowe, pracownicy sprzątający i powiązani z nimi pracownicy pomocniczy w Pentagonie i w Shanksville w stanie Pensylwania
Czynny zawodowo lub emerytowany funkcjonariusz straży pożarnej, lub policji (personel straży pożarnej lub personel ratunkowy) pracujący dla wykonawcy realizującego operacje pokryzysowe lub operacje sprzątania, lub był wolontariuszem w Pentagonie w Arlington w stanie Wirginia
Działania Lokalizacja Okres Wymagania godzinowe
Osoba przeprowadzająca operację ratunkową, pokryzysową, prace rozbiórkowe, usuwanie gruzu lub pracująca w ramach pokrewnych służb pomocniczych Pentagon 11 września 2001 r. - 19 listopada 2001 r. 4 godziny
Czynny zawodowo lub emerytowany funkcjonariusz straży pożarnej lub policji (personel straży pożarnej lub personel ratunkowy) pracujący dla wykonawcy realizującego operacje pokryzysowe lub operacje sprzątania lub był wolontariuszem w miejscu katastrofy w Shanksville w stanie Pensylwania
Działania Lokalizacja Okres Wymagania godzinowe
Osoba przeprowadzająca operację ratunkową,pokryzysową, prace rozbiórkowe, usuwanie gruzu lub pracująca w ramach pokrewnych służb pomocniczych Miejsce katastrofy w Shanksville w stanie Pensylwania 11 września 2001 r. do 3 października 2001 r. 4 godziny

zy spełnia Pan/Pani wymagania kwalifikacyjne jednej z tych grup? Jeśli tak, proszę dowiedzieć się więcej na temat Wymaganej dokumentacji uzupełniającej.

Jeśli nie są Państwo pewni, do której grupy się Państwo kwalifikują, prosimy o kontakt (w jęz. Angielskim).


« WSTECZ DALEJ »