U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Jak złożyć wniosek

Proces składania wniosku o uczestnictwo w Programie Opieki Zdrowotnej World Trade Center (WTC) obejmuje 3 kroki. Należy postępować zgodnie z poniższymi krokami, aby mieć pewność, że nasz wniosek będzie kompletny. Jeśli potrzebuje Pan/Pani pomocy w dowolnym momencie procesu, można skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo, uzyskać pomoc od jednego z naszych partnerów zewnętrznych lub skontaktować się ze swoim związkiem zawodowym. Jeśli byli Państwo wcześniej zarejestrowani w programie, ale nie są Państwo pewni swojego obecnego statusu uczestnika, należy zadzwonić na numer naszej infolinii 1-888-982-4748.

Program Opieki Zdrowotnej WTC jest programem odrębnym od Funduszu Odszkodowań dla Ofiar Ataku z 11 września (VCF). Informacje wymagane przez VCF mogą różnić się od tych, które są potrzebne do wniosku do Programu Opieki Zdrowotnej WTC. Aby uniknąć opóźnień, należy we wniosku podać wszystkie informacje niezbędne z punktu widzenia Programu Opieki Zdrowotnej WTC. Aby dowiedzieć się, jak wyznaczyć osobę, która będzie Pana/Panią oficjalnie reprezentować w sprawach związanych z Programem Opieki Zdrowotnej WTC, na przykład składając wniosek, należy udać się na stronę Wyznacz przedstawiciela (w jęz. Angielskim) .

Krok 1: Sprawdź, czy się kwalifikujesz

Program Opieki Zdrowotnej WTC obejmuje cztery grupy osób dotkniętych atakami z 11 września:

  • Ratownicy FDNY
  • Nowojorscy ratownicy niewyspecjalizowani
  • Osoby ocalałe (które mieszkały, pracowały lub chodziły do szkoły w rejonie katastrofy w Nowym Jorku
  • Ratownicy biorący udział w akcji w Pentagonie/Shanksville

Kryteria kwalifikacji dla tych grup zostały określone w ustawie o opiece zdrowotnej i rekompensatach w związku z atakami z 11 września (James Zadroga 9/11 Health and Compensation Act) z 2010 r i opisane na naszej stronie poświęconej kwalifikującym się grupom.

RProszę zapoznać się z kryteriami kwalifikujących się grup. Należy określić, czy należy Pan/Pani do jednej z czterech grup i upewnić się, że spełnia Pan/Pani wymagania dotyczące działań, lokalizacji, okresu i wymagania godzinowe dla swojej grupy.

Zobacz kwalifikujące się grupy


Krok 2: Zapoznaj się z potrzebną dokumentacją

Należy załączyć dokumentację uzupełniającą, która zawiera szczegółowe informacje na temat działań, lokalizacji, okresu i wymagań godzinowych dla danej grupy. Każda kwalifikująca się grupa ma inne wymagania i rodzaje dokumentacji uzupełniającej, którą można przedłożyć.

Proszę zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji uzupełniającej. Niekompletna lub niewystarczająca dokumentacja uzupełniająca jest główną przyczyną opóźnień w przetwarzaniu wniosku. Program Opieki Zdrowotnej WTC nie może przetworzyć wniosku o rejestrację bez odpowiedniej, wymaganej dokumentacji uzupełniającej.

Zapoznaj się z potrzebną dokumentacją


Krok 3: Złóż wniosek

Po ustaleniu kwalifikowalności i zebraniu dokumentacji następnym krokiem jest złożenie wniosku. Wniosek można złożyć online lub w formie papierowej i przesłać go pocztą, lub faksem. Wniosek papierowy jest również dostępny w językach hiszpańskim, polskim i 中文.

Wypełnij wniosek


Uwaga: Wymagania dotyczące okresu/wymagania godzinowe na potrzeby rejestracji w Programie Opieki Zdrowotnej WTC różnią się od wymagań na potrzeby poświadczenia schorzenia. Każde schorzenie ma osobne wymagania względem poświadczenia. Dowiedz się więcej (w jęz. Angielskim) o procesie poświadczania schorzenia.
DALEJ »