U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Państwa prawa i obowiązki

Graphic depicting Medical doctor greeting patient.

Polski [PDF, 2 pages, 76 KB]

Członkom Programu Opieki Zdrowotnej World Trade Center (WTC) przysługuje wiele praw. Ciążą na nich także określone obowiązki, które pomagają zapewnić jak największe korzyści z członkostwa w Programie.

Prawa członka Programu Opieki Zdrowotnej WTC

Do prywatności i poufności

Państwa dane osobowe i medyczne są przechowywane w sposób, który chroni Państwa poufność. Obejmuje to w szczególności przechowywanie dokumentacji medycznej w bezpiecznym środowisku oraz edukowanie personelu Programu w zakresie poufności.

Program nie udostępni żadnych informacji medycznych bez autoryzacji poza informacjami wymaganymi lub dopuszczonymi przez prawo w celu realizacji świadczeń, spełnienia wymogów rządowych lub po wyrażeniu przez Państwa zgody na wykorzystanie tych informacji do celów badawczych lub edukacyjnych.

Do dostępu do leczenia

Mają Państwo prawo do uzyskania leczenia niezbędnego z medycznego punktu widzenia w przypadku zatwierdzonych w ramach Programu chorób związanych z atakiem na WTC. Mają Państwo także prawo do uzyskania informacji na temat zagrożeń i korzyści związanych z leczeniem oraz do odmowy opieki.

Do otrzymywania troskliwej, pełnej szacunku opieki

W ramach programu staramy się traktować wszystkich członków równo, z szacunkiem i poszanowaniem godności, niezależnie od rasy, religii, płci, orientacji seksualnej, narodowości, wieku, niepełnosprawności czy dochodów.

Do odwołania się od decyzji

Przysługuje Państwu prawo do odwołania się od niektórych decyzji podjętych w ramach Programu, w tym odrzucenia wniosku o przyjęcie, wyłączenia z planu, odmowy zatwierdzenia choroby, anulowania zatwierdzenia choroby i odmowy leczenia. Nie mogą Państwo jednak odwoływać się od decyzji wyłącznie w oparciu o sprzeciw wobec polityki Programu, przepisów prawa albo wymogów ustawy Jamesa Zadrogi o ochronie zdrowia oraz odszkodowaniach z tytułu wydarzeń z 11 września z późniejszymi zmianami.

Do składania skarg lub zażaleń

Mają Państwo prawo składać skargi lub zgłaszać wątpliwości dotyczące Programu. Mają Państwo prawo do szybkiej i sprawiedliwej weryfikacji tych wątpliwości. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.cdc.gov/ wtc/handbook.html#complaintProcedure.

Obowiązki członka Programu Opieki Zdrowotnej WTC

Znajomość zakresu i ograniczeń świadczeń w ramach Programu

Ograniczone świadczenia zdrowotne w ramach Programu podlegają przepisom prawa. Szczegółowe informacje dla członków dotyczące świadczeń i usług w ramach Programu można znaleźć w Przewodniku uczestnika oraz na stronie internetowej Programu.

Stawianie się na wizyt

Państwa obowiązkiem jest stawianie się na wizyty. Jeśli nie są Państwo w stanie stawić się na wizytę, należy powiadomić Państwa ośrodek albo Ogólnokrajową Sieć Usługodawców na co najmniej 24 godziny przed terminem wizyty, tak aby termin ten można było zaproponować innemu członkowi.

Podawanie dokładnych i kompletnych informacji:

Mają Państwo obowiązek podawać personelowi Programu dokładne i kompletne informacje medyczne. Obejmuje to przedłożenie odpowiednich podpisanych formularzy zgody na ujawnienie informacji medycznych, a w przypadku osób ocalałych – podawanie świadczeniodawcom i ośrodkom uczestniczącym w Programie informacji dotyczących podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Posiadanie minimalnego niezbędnego ubezpieczenia

Wszyscy członkowie mają obowiązek posiadać minimalne niezbędne ubezpieczenie (podstawowe ubezpieczenie zdrowotne). W przypadku osób ocalałych świadczenia związane z leczeniem w ramach Programu będą koordynowane z ich planem podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego i Programem.

Spełnianie wymagań dotyczących opieki

Leczenie występujących u Państwa zatwierdzonych chorób związanych z atakiem na WTC nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Państwa, o ile spełnia wymogi Programu.Wymogi te obejmują zrzeszenie świadczeniodawcy w Programie oraz odpowiednią autoryzację świadczeń przez właściwego świadczeniodawcę uczestniczącego w Programie albo personel Programu.

Okazywanie szacunku

Mają Państwo obowiązek okazywać szacunek świadczeniodawcom uczestniczącym w Programie i personelowi. Zakłócanie spokoju, zachowania obraźliwe albo groźby nie będą tolerowane.

Więcej informacji na temat zakłócania spokoju i zachowań obraźliwych

Program Opieki Zdrowotnej WTC zakłada, że wszyscy mają prawo do bezpiecznego środowiska pracy. Zakłócanie spokoju albo zachowania obraźliwe wnioskodawcy albo członka Programu Opieki Zdrowotnej WTC w odniesieniu do placówki albo członków personelu zrzeszonego w Programie (np. Klinicznego Ośrodka Doskonałości [Clinical Center of Excellence, CCE] albo Krajowej Sieci Świadczeniodawców [National Provider Network, NPN], świadczeniodawców albo personelu) nie będą tolerowane.

Tego rodzaju zachowania obejmują w szczególności

  • akty przemocy albo groźby skierowane do członków personelu bądź innych pacjentów, w tym obelgi albo przemoc fizyczna;
  • niekulturalne albo wulgarne wypowiedzi, w tym przekleństwa albo krzyki;
  • rzucanie przedmiotami albo uderzanie w nie;
  • nękanie albo prześladowanie;
  • ukrywanie albo używanie broni; oraz
  • angażowanie się w działalność przestępczą.

W zależności od okoliczności, w stosunku do członków angażujących się w tego rodzaju zachowania:

  • świadczenia mogą zostać zawieszone przez świadczeniodawcę CCE albo NPN;
  • może być wymagane podpisanie umowy dotyczącej zachowania określającej, jakie warunki muszą spełnić, aby otrzymać świadczenia od swojego świadczeniodawcy;
  • może być wymagane przeniesienie do innego świadczeniodawcy CCE albo NPN; albo
  • mogą zostać podjęte inne stosowne czynności, w tym zaangażowanie organów ścigania w razie potrzeby.

Program ma na celu zapewnienie wysokiej jakości empatycznej opieki dla członków z potrzebami związanymi z atakiem na WTC. Jednak zakłócanie spokoju i zachowania obraźliwe mogą wpłynąć na możliwość szybkiego uzyskania przez Państwa świadczeń w ramach Programu.


Więcej informacji na temat praw i obowiązków członków można znaleźć pod adresem www.cdc.gov/wtc/handbook.html.