Survivor PBM Coordination of Benefits Letter

Letters are available in English, Español (Spanish), Polski (Polish), 中文简体 (Chinese Simplified), and 中文繁体 (Chinese Traditional).

English

English [PDF, 1 Page, 227 KB]

April 29, 2022

Important information about your WTC Prescription Coverage

Dear Member,

On June 1, 2022, Express Scripts will become the World Trade Center (WTC) Health Program Pharmacy Benefits Manager (PBM). To process prescriptions, the Clinical Center of Excellence (CCE) or the Nationwide Provider Network (NPN) will need your most updated primary health insurance information. Please update this information with your CCE or NPN to make sure that your WTC-related prescriptions can be processed.

To process WTC-related prescriptions the pharmacy must bill your primary insurance first, including any public insurance such as Medicare or Medicaid, and then bill the Program the remaining amount. This leaves no out-of-pocket cost to you. This process is called Coordination of Benefits (COB) and is a requirement for Survivors according to the James Zadroga 9/11 Health and Compensation Act of 2010.

Starting June 1, 2022, if your primary insurance information that your CCE/NPN has on record is inaccurate, it could impact the ability of the pharmacy to process your WTC-related prescriptions.

Next Steps:

  • If your insurance status has recently changed, and you have not already notified your CCE/NPN of the change, please do so as soon as possible. Anytime your insurance status changes in the future, please notify your CCE/NPN.
  • Make sure to bring your primary insurance card and your new WTC Health Program Prescription ID card to your pharmacy when you fill a WTC-related prescription. Be sure to tell the pharmacy the WTC Health Program Prescription ID card is only for WTCrelated prescriptions and should be billed after your primary insurance.

Starting on June 1, 2022, please contact Express Scripts customer service line at 1-800-935-7179 for any pharmacy related questions or assistance with COB. Until May 31, 2022, please continue to contact Optum for pharmacy benefits questions.

If you have questions about your program benefits you can contact your CCE/NPN for additional information, or you can call the WTC Health Program at 1-888-982-4748.

Sincerely,

The World Trade Center Health Program

Español (Spanish)

Español [PDF, 2 Pages, 254 KB]

29 de abril del 2022

Información importante acerca de su cobertura para las recetas médicas del WTC

Estimado(a) miembro:

El 1 de junio del 2022, Express Scripts pasará a ser el administrador de los beneficios de farmacia (PBM, por sus siglas en inglés) del Programa de Salud del World Trade Center (WTC). Para procesar sus recetas, el Centro Clínico de Excelencia (CCE) o la Red Nacional de Proveedores (NPN, por sus siglas en inglés) necesitarán la información más actualizada de su seguro médico primario. Por favor actualícela con su CCE o la NPN para asegurarse de que sus recetas relacionadas con el WTC puedan procesarse.

Para procesar las recetas médicas relacionadas con el WTC la farmacia debe facturar primero a su seguro médico primario, incluido cualquier seguro público o del Gobierno, como Medicare o Medicaid, y después al Programa por la cantidad restante. Usted no tendrá que pagar nada de su bolsillo. Este proceso se conoce como coordinación de beneficios (COB) y es un requisito para los sobrevivientes conforme a la Ley de Salud y Compensación del 9/11 James Zadroga del 2010.

A partir del 1 de junio del 2022, si su información del seguro médico primario que el CCE o la NPN tengan en sus registros no es correcta, esto podría afectar la capacidad de la farmacia para procesar sus recetas médicas relacionadas con el WTC.

Próximos pasos

  • Si su seguro médico ha cambiado recientemente, y usted todavía no ha notificado a su CCE o NPN sobre el cambio, hágalo tan pronto como pueda. Cada vez que haya cambios en su seguro médico en el futuro, notifique a su CCE o a la NPN.
  • Asegúrese de llevar su tarjeta de seguro primario y su nueva tarjeta de seguro para recetas médicas del Programa de Salud del WTC a su farmacia cuando surta una receta relacionada con el WTC. Asegúrese de decirles en la farmacia que la tarjeta de seguro para recetas médicas del Programa de Salud del WTC es solamente para las recetas relacionadas con el WTC, y que se le debe facturar después de facturar a su seguro primario.

A partir del 1 de junio del 2022, comuníquese con la línea de servicio al cliente de Express Scripts llamando al 1-800-935-7179 para cualquier pregunta relacionada con los beneficios de farmacia o asistencia con la coordinación de beneficios. Hasta el 31 de mayo del 2022, siga contactando a Optum si tiene preguntas sobre los beneficios de farmacia.

Si tiene preguntas sobre sus beneficios del Programa, puede contactar a su CCE o a la NPN para obtener información adicional, o puede llamar al Programa de Salud del WTC al 1-888- 982-4748.

Atentamente,

Programa de Salud del World Trade Center

Polski (Polish)

Polski [PDF, 2 Pages, 218 KB]

29 kwietnia 2022 r.

Ważne informacje na temat Programu pokrywania kosztów recept WTC

Szanowni Uczestnicy Programu,

W dniu 1 czerwca 2022 r. Express Scripts przejmie funkcję Menedżera ds. Świadczeń Aptecznych (ang. Pharmacy Benefits Manager, PBM) Programu Opieki Zdrowotnej World Trade Center (ang. World Trade Center, WTC). Aby realizować recepty, Centrum Klinicznej Doskonałości (ang. Clinical Center of Excellence, CCE) lub Ogólnokrajowa Sieć Usługodawców (ang. Nationwide Provider Network, NPN) będą potrzebować aktualnych informacji dotyczących Pana/Pani podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Proszę zaktualizować te informacje w swoim oddziale CCE lub NPN, aby mieć pewność, że Pana/Pani recepty związane z Programem WTC będą mogły zostać zrealizowane.

Aby realizować recepty związane z Programem WTC, apteka musi najpierw obciążyć Pana/Pani ubezpieczenie podstawowe, w tym wszelkie ubezpieczenia publiczne, takie jak Medicare lub Medicaid, a następnie rozliczyć pozostałą kwotę w ramach Programu. W związku z tym nie ponosi Pan/Pani żadnych kosztów własnych. Proces ten nosi nazwę Koordynacji świadczeń (ang. Coordination of Benefits, COB) i jest wymagany w przypadku osób ocalałych, zgodnie z Ustawą Jamesa Zadrogi o opiece zdrowotnej i odszkodowaniach dla ofiar ataku z 9/11 z 2010 r.

Począwszy od 1 czerwca 2022 r., jeżeli posiadane przez CCE/NPN informacje dotyczące Pana/Pani podstawowego ubezpieczenia będą niedokładne, może to wpłynąć na możliwość realizacji recept związanych z WTC przez aptekę.

Kolejne kroki

  • Jeżeli niedawno zmienił się status Pana/Pani ubezpieczenia i nie powiadomił(a) Pan/Pani jeszcze CCE/NPN o tej zmianie, proszę to zrobić jak najszybciej. W przyszłości za każdym razem, gdy zmieni się status Pana/Pani ubezpieczenia, proszę powiadomić o tym CCE/NPN.
  • Proszę pamiętać, aby zabrać swoją kartę ubezpieczenia podstawowego i nową kartę identyfikacyjną dla recept Programu Opieki Zdrowotnej WTC do apteki podczas realizacji recepty w ramach Programu WTC. Należy pamiętać, aby poinformować aptekę, że karta identyfikacyjna dla recept Programu Opieki Zdrowotnej WTC dotyczy wyłącznie recept w ramach Programu WTC, a kosztem realizacji recept należy obciążyć ubezpieczenie podstawowe.

Począwszy od 1 czerwca 2022 r., w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących aptek lub pomocy związanej z COB proszę kontaktować się z infolinią obsługi klienta Express Scripts pod numerem telefonu 1-800-935-7179. Do 31 maja 2022 r. prosimy kontaktować się z Optum w sprawie pytań dotyczących świadczeń aptecznych.

W przypadku pytań dotyczących świadczeń w ramach Programu może Pan/Pani skontaktować 2 się ze swoim oddziałem CCE/NPN w celu uzyskania dodatkowych informacji lub zadzwonić do Programu Opieki Zdrowotnej WTC pod numer 1-888-982-4748.

Z poważaniem,

Program Opieki Zdrowotnej World Trade Center

中文简体 (Chinese Simplified)

中文简体 [PDF, 1 Page, 209 KB]

2022 年 4 月 29 日

关于您的 WTC 处方覆盖范围的重要信息

致各位成员,

2022 年 6 月 1 日, Express Scripts 将成为 9/11 世贸中心 (WTC) 健康计划的药房福利管理 机构 (PBM)。为了处理处方,临床卓越中心 (CCE) 或全国医疗服务机构或单位组织网络将需要您 最新的主要医疗保险信息。请与您的 CCE 或 NPN 更新此信息,以确保可以处理您的 WTC 相关处 方。

为处理 WTC 相关处方,药房必须首先收取您的主要保险费用,包括联邦医疗保险或公共医疗补助 等任何公共保险,然后向 9/11 世贸计划收取剩余金额。这不会给您带来任何自付费用。根据 2010 年《詹姆斯•萨洛加 9/11 健康与赔偿法案》(简称《萨洛加法案》),此流程称为保险付 款协调 (COB),是对幸存者的一个要求。

从 2022 年 6 月 1 日起,如果您的 CCE/NPN 的主要保险信息记录不准确,可能会影响药房处理 您的 WTC 相关处方的能力。

后续步骤

  • 如果您的保险状态最近发生了变更,并且您尚未通知您的 CCE/NPN 这些变更,请尽快通 知他们。将来您的保险状态发生变更时,请通知您的 CCE/NPN。
  • 当填写 WTC 相关处方时,请务必将您的主要保险卡和新的9/11 世贸中心 (WTC) 健康计 划处方 ID 卡带到您的药房。请务必告知药房,9/11 世贸中心 (WTC) 健康计划处方 ID 卡仅适用于 WTC 相关处方,并且应在您的主要保险之后向该卡收费。

自 2022 年 6 月 1 日起,请联系 Express Scripts 客户服务热线 1-800-935-7179,解决任何 与药房相关的问题或寻求 COB 方面的帮助。在 2022 年 5 月 31 日前,请继续联系 Optum 咨询 药房福利问题。

如果您对您的计划福利有疑问,您可以联系您的 CCE/NPN 以获得更多信息,或者您可以致电 1- 888-982-4748,联系 9/11 世贸中心 (WTC) 健康计划。

谨上,

9/11 世贸中心 (WTC) 健康计划

中文繁体 (Chinese Traditional)

中文繁体 [PDF, 1 Page, 234 KB]

2022 年 4 月 29 日

有關閣下 9/11 世貿中心(WTC) 處方涵蓋範圍之重要資料

致各位成員:

由 2022 年 6 月 1 日起,Express Scripts 將會成為 9/11 世貿中心(WTC) 健康計劃的藥房福 利管理機構 (Pharmacy Benefits Manager, PBM)。如果要處理處方,臨床卓越中心 (CCE) 或全 國醫療服務機構或單位組織網絡 (NPN) 將需要閣下最新的主要健康保險資料。請與閣下的 CCE 或 NPN 更新此資料,以確保閣下的 WTC 相關處方可以獲得處理。

如果要處理 WTC 相關處方,藥房必須先向閣下的主要保險發出帳單,包括:任何公共保險(例 如:聯邦醫療保險或公共醫療補助),然後再向 9/11 世貿計劃收取剩餘費用。這個做法並不會為 閣下帶來任何自付費用。根據 2010 年《詹姆斯•薩洛加 9/11 健康與賠償法案》(簡稱《薩洛加 法案》),此流程稱為保險付款協調 (Coordination of Benefits, COB) 並且為一項對倖存者的 規定。

由 2022 年 6 月 1 日開始,如果閣下在 CCE/NPN 病歷上的主要保險資料不準確,則可能會影 響藥房處理閣下 WTC 相關處方的能力。

下一步

  • 如果閣下的保險狀況於最近有所變動且尚未通知 CCE/NPN 有關更改,請盡快進行更新。 如果閣下的保險狀況在未來的任何時候出現變動,請通知閣下的 CCE/NPN。
  • 在獲取 WTC 相關處方時,請確保攜同閣下的主要保險卡及新的 WTC 9/11 世貿中心(WTC) 健康計劃處方身份證到藥房。請務必告知藥房 9/11 世貿中心(WTC) 健康計劃處方身份證 只適用於 WTC 相關處方,且應在向閣下的主要保險發出帳單後才向計劃收取費用。

由 2022 年 6 月 1 日開始,請致電 Express Scripts 客戶服務熱線 1-800-935-7179 查詢任何藥房相關問題或有關 COB 的協助。直至 2022 年 5 月 31 日為止,請繼續聯絡 Optum 有關藥房福利的問題。

如果閣下對計劃福利有任何問題,可聯絡 CCE/NPN 以獲取更多資料,或閣下可致電 9/11 世貿 中心(WTC) 健康計劃熱線 1-888-982-4748。

敬請安康

9/11 世貿中心(WTC) 健康計劃