U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Badania przesiewowe na obecność raka jelita grubego

Graphic depitcing a man speaking with a doctor.

Badania przesiewowe na obecność raka jelita grubego [PDF, 1 page, 281 KB]

Czy w ramach Programu Opieki Zdrowotnej World Trade Center dostępne są badania przesiewowe na obecność raka jelita grubego?

Program Opieki Zdrowotnej World Trade Center (WTC) zapewnia badania przesiewowe i leczenie różnych chorób, w tym raka jelita grubego, związanych z atakami terrorystycznymi z 11 września. Badania przesiewowe na obecność raka jelita grubego mogą być dostępne jako część badania monitorującego stan zdrowia po spełnieniu pewnych określonych wymagań.

Jakie korzyści wiążą się z badaniami przesiewowymi na obecność raka jelita grubego?

Badania przesiewowe na obecność raka jelita grubego pozwalają wykryć chorobę jeszcze przed pojawieniem się jej objawów. Badania przesiewowe umożliwiają wcześniejsze rozpoczęcie leczenia, które może spowolnić lub nawet całkowicie zatrzymać rozwój choroby.

W jaki sposób Program Opieki Zdrowotnej WTC reguluje stosowanie badań przesiewowych na obecność raka jelita grubego?

TProgram Opieki Zdrowotnej WTC przestrzega wytycznych rządowych dotyczących badań przesiewowych1 opracowanych przez ekspertów, którzy wydają zalecenia w zakresie badań przesiewowych na obecność raka, jak i jego leczenia.

Jakiego rodzaju badania przesiewowe na obecność raka jelita grubego mogę przejść w ramach Programu Opieki Zdrowotnej WTC?

Program Opieki Zdrowotnej WTC oferuje trzy rodzaje badań przesiewowych na obecność raka jelita grubego. Badanie początkowe polega na sprawdzeniu stolca pod kątem obecności krwi. Drugi typ badań polega na zbadaniu przez lekarza odbytnicy i dolnej części jelita grubego, natomiast trzeci typ polega na sprawdzeniu jelita grubego na całej długości. W zależności od Twojej indywidualnej sytuacji lekarz zasugeruje odpowiedni typ badania przesiewowego na obecność raka.

Kiedy kwalifikuję się do badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego?

Zaleca się, aby badania przesiewowe na obecność raka jelita grubego rozpoczynać w wieku 45 lat i kontynuować do 75. roku życia.

Jakie zagrożenia wiążą się z badaniami przesiewowymi na obecność raka jelita grubego?

Z niektórymi badaniami jelita grubego wiążą się faktycznie pewne minimalne zagrożenia, ale w większości przypadków korzyści zdecydowanie przeważają nad potencjalnym ryzykiem. Przy przeprowadzaniu niektórych badań otrzymasz leki rozluźniające. Jeśli będziesz mieć jakieś wątpliwości bądź pytania związane z tymi badaniami, porozmawiaj ze swoim lekarzem.

Co się stanie, jeśli mój wynik będzie dodatni?

Twój lekarz wyjaśni Ci, co może oznaczać dodatni wynik w kontekście przyszłych badań i ewentualnego leczenia. Jeśli Twój wynik będzie dodatni, Program zapewni dodatkowe badania przesiewowe. Program zapewni także leczenie, jeśli zostanie ustalone, że Twój przypadek raka powiązany jest z atakami terrorystycznymi z 11 września.

Co się stanie, jeśli wynik badań będzie ujemny?

Twój lekarz wyjaśni Ci, co dokładnie oznacza wynik ujemny. Program zapewni przyszłe badania przesiewowe zgodnie z wytycznymi rządowymi dotyczącymi badań przesiewowych.

Czy badanie przesiewowe może przeprowadzić mój prywatny lekarz, który nie uczestniczy w Programie Opieki Zdrowotnej WTC?

Możesz zadecydować, żeby Twoje badanie przesiewowe na obecność raka jelita grubego było przeprowadzane przez Twojego prywatnego lekarza. Program Opieki Zdrowotnej WTC może jednak pokrywać wyłącznie koszty leczenia przeprowadzanego w jego ramach.

Dodatkowe informacje:

Zadzwoń pod numer 1-888-982-4748 lub odwiedź stronę www.cdc.gov/wtc

Return to Factsheets
  1. Program Opieki zdrowotnej WTC jest zgodny z wytycznymi opracowanymi przez amerykańską Grupę Roboczą ds. Usług Profilaktycznych (United States Preventive Services Task Force, USPSTF) dla kategorii A i B w zakresie badań przesiewowych w kierunku raka kolorektalnego, których wykonywanie rozpoczyna się w wieku 45 lat i które są kontynuowane do 75. roku życia. Przepisy Programu Opieki Zdrowotnej WTC pozwalają na przeprowadzanie badania kału, sigmoidoskopii oraz kolonoskopii, a także kolonografii TK będących metodami badań przesiewowych zalecanymi przez USPSTF. Dostępne na stronie https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/colorectal-cancer-screening .