U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Badania przesiewowe na obecność raka piersi

Photo of a women getting a mammogram image source:istock/gordenkoff

Badania przesiewowe na obecność raka piersi [PDF, 1 page, 257 KB]

Czy w ramach Programu Opieki Zdrowotnej WTC dostępne są badania przesiewowe na obecność raka piersi?

Program Opieki Zdrowotnej World Trade Center (WTC) zapewnia badania przesiewowe i leczenie różnych chorób, w tym raka piersi, związanych z atakami terrorystycznymi z 11 września. Badania przesiewowe na obecność raka piersi mogą być dostępne jako część badania monitorującego stan zdrowia.

Czym są badania przesiewowe na obecność raka piersi?

Badania przesiewowe na obecność raka piersi pozwalają wykryć chorobę jeszcze przed pojawieniem się jej objawów. Badanie mammograficzne to szczegółowe zdjęcie rentgenowskie piersi, które może wykryć obecność raka. Badania przesiewowe umożliwiają wcześniejsze rozpoczęcie leczenia, które może spowolnić lub nawet całkowicie zatrzymać rozwój choroby.

W jaki sposób Program Opieki Zdrowotnej WTC reguluje stosowanie badań przesiewowych na obecność raka piersi?

Program Opieki Zdrowotnej WTC przestrzega wytycznych rządowych dotyczących badań przesiewowych1 opracowanych przez ekspertów, którzy wydają zalecenia w zakresie badań przesiewowych na obecność raka, jak i jego leczenia.

Jakiego rodzaju badania przesiewowe na obecność raka piersi mogę przejść w ramach Programu Opieki Zdrowotnej WTC?

Jeśli jesteś w wieku od 50 do 74 lat, możesz mieć robione cyfrowe badanie mammograficzne co dwa lata.

Jakie zagrożenia wiążą się z badaniami przesiewowymi na obecność raka piersi?

Podczas badania mammografem otrzymasz małą dawkę promieniowania, ale w większości przypadków korzyści zdecydowanie przeważają nad tym niskim ryzykiem. Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości bądź inne pytania związane z tym badaniem, porozmawiaj ze swoim świadczeniodawcą z Programu Opieki Zdrowotnej WTC.

Co stanie się, jeżeli w toku mojego badania mammograficznego dokonane zostanie pewne rozpoznanie?

Twój świadczeniodawca z Programu Opieki Zdrowotnej WTC wyjaśni Ci, co może oznaczać taki wynik w kontekście przyszłych badań i ewentualnego leczenia. Jeśli Twoje wyniki badania przesiewowego będą nieprawidłowe, Program zapewni wskazane badania kontrolne i/lub diagnostyczne. Program Opieki Zdrowotnej WTC zapewni także leczenie, jeśli zostanie ustalone, że Twój przypadek raka powiązany jest z atakami terrorystycznymi z 11września.

Co się stanie, jeśli wynik badań będzie ujemny?

Najprawdopodobniej wynik ujemny oznaczać będzie, że Twój lekarz nie skieruje Cię na dodatkowe badania ani nie zaleci leczenia. Twój lekarz wyjaśni Ci, co dokładnie taki wynik może oznaczać. Program Opieki Zdrowotnej WTC zapewni przyszłe badania przesiewowe zgodnie z wytycznymi rządowymi dotyczącymi badań przesiewowych.

Czy badanie przesiewowe może przeprowadzić mój prywatny lekarz, który nie uczestniczy w Programie Opieki Zdrowotnej WTC?

Możesz zadecydować, żeby Twoje mammograficzne badanie przesiewowe było przeprowadzane przez Twojego prywatnego lekarza. Program Opieki Zdrowotnej WTC może jednak pokrywać wyłącznie koszty leczenia przeprowadzanego w jego ramach.

Dodatkowe informacje:

Zadzwoń pod numer 1-888-982-4748 lub odwiedź stronę www.cdc.gov/wtc

« Return to Factsheets

  1. Program Opieki zdrowotnej WTC jest zgodny z wytycznymi opracowanymi przez amerykańską Grupę Roboczą ds. Usług Profilaktycznych (U.S. Preventive Services Task Force, USPSTF) dla kategorii A i B w zakresie badań przesiewowych w kierunku raka piersi u kobiet w wieku od 50 do 74 lat. Dostępne na stronie https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/ RecommendationStatementFinal/breast-cancer-screening1