U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Różnice pomiędzy programami pomocy związanymi z
wydarzeniami z 11 września

PDF

Ustawa Jamesa Zadrogi o opiece zdrowotnej i odszkodowaniach dla ofar ataku z 9/11 z 2010 (ustawa Zadrogi) ustanowiła Program Opieki Zdrowotnej World Trade Center (WTC) oraz Fundusz Odszkodowań dla Ofar Ataku z 11 Września (Victim Compensation Fund, VCF), które służą grupom ratowników i ocalałych z katastrofy 9/11. Oba programy różnią misja, kryteria włączenia oraz proces rekrutacji.

Włączenie do jednego z programów nie oznacza automatycznego włączenia do drugiego z nich.

Program Opieki Zdrowotnej World Trade Center (WTC)

Zapewnia: Monitorowanie oraz leczenie schorzeń związanych z wydarzeniami w WTC u ratowników i ocalałych z katastrofy 9/11.

Zarządzany przez: Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (National Institute fror Occupational Safety and Health, NIOSH), część Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), część amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (Department of Health and Human Services, HHS)

Służy: Ratownikom z WTC i powiązanych miejsc z obszaru miasta Nowy Jork. Ratownikom z Pentagonu i Shanksville, lokalizacji w stanie Pennsylwania. Ocalałym, którzy byli narażeni na pył lub chmury pyłu i/lub mieszkali, pracowali lub uczyli się w szkołach w rejonie katastrofy w mieście Nowy Jork objętym Programem Opieki Zdrowotnej WTC.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wymogów dotyczących daty dziennej, godziny i lokalizacji dotyczących ratowników i ocalałych—w tym mapa rejonu katastrofy w mieście Nowy Jork—znajdują się pod adresem https://www.cdc.gov/wtc/eligiblegroups_pol.html

Termin składania wniosku: Nie dotyczy. Program Opieki Zdrowotnej WTC został ustanowiony na okres do 2090 r.

Więcej informacji: Opieka jest świadczona przez Medyczne Centra Doskonałości (Clinical Centers of Excellence, CCE) w obszarze metropolitarnym Nowego Jorku oraz przez sieć Nationwide Provider Network (NPN). Każde z CCE zatrudnia pracowników służby zdrowia wykwalifkowanych w zakresie 9/11, którzy diagnozują, leczą i wiążą schorzenia z zagrożeniami z 9/11 od 2001 r. NPN świadczy usługi zdrowotne za pomocą lokalnych gabinetów medycznych na terenie całego kraju.

Fundusz Odszkodowań dla Ofar Ataku z 11 Września (VCF)

Zapewnia: Odszkodowania pieniężne za urazy fzyczne, choroby lub zgony, które mają związek z atakami z 9/11.

Zarządzany przez: Amerykański Departament Sprawiedliwości

Służy: Ratownicy i ocalali, którzy znaleźli się na miejscu katastrofy 9/11 (miasto Nowy Jork, Pentagon, Shanksville, Pennsylwania), na trasach usuwania gruzów lub w dowolnym miejscu w obrębie strefy narażenia objętej VCF w mieście Nowy Jork w dowolnym terminie pomiędzy 11 września 2001 r. a 30 maja 2002 r. Składać wnioski mogą również rodziny osób zmarłych. VCF, oceniając spełnianie kryteriów kwalifkacyjnych i wyliczając wielkość odszkodowań nie rozróżnia ratowników i ocalałych.

Zobacz strefę narażenia objętą VCF w mieście Nowy Jork na stronie www.vcf.gov/nycExposureMap.html

Ostateczny termin składania wniosku: Tak. VCF będzie przyjmować roszczenia do 2090 r., ale w indywidualnych wypadkach należy przestrzegać terminów rejestracji. Dowiedz się więcej na stronie www.vcf.gov/deadlines

Więcej informacji: Rejestracja w VCF to nie wypełnienie formularza zgłoszenia. Rejestracja zapewnia Ci prawo do złożenia roszczenia do VCF w przyszłości. Aby się zarejestrować, nie musisz być chory lub poszkodowany. Członkowie Programu Opieki Zdrowotnej WTC z potwierdzonym schorzeniem mają na zarejestrowanie się w VCF dwa lata od chwili wystawienia świadectwa lekarskiego.


Jakie związki łączą Program Opieki Zdrowotnej WTC i VCF?

Program Opieki Zdrowotnej WTC i VCF to oddzielne programy z różnymi kryterami kwalifkacyjnymi, zarządzane przez różne agendy rządu federalnego. Nie trzeba być członkiem Programu Opieki Zdrowotnej WTC, aby zarejestrować się lub zgłosić roszczenie do VCF. Niemniej VCF wymaga, aby zgłaszający roszczenia zarejestrowali się i uzyskali świadectwo lekarskie dotyczące konieczności leczenia schorzenia wydawane przez Program Opieki Zdrowotnej WTC w celu przetwarzania roszczenia przez VCF i przyznania odszkodowania.

Po uzyskaniu upoważnienia od zgłaszającego roszczenia do VCF, Program Opieki Zdrowotnej WTC udostępni informacje dotyczące świadectwa lekarskiego VCF. Jednakże Program Opieki Zdrowotnej WTC nie ma wpływu na decyzje VCF dotyczące wypłaty odszkodowań i świadczeniodawcy Programu Opieki Zdrowotnej WTC nie są upoważnieni do podejmowania decyzji medycznych w oparciu o zgłoszenie roszczenia do VCF.

Co z Rejestrem Zdrowia WTC?

Rejestr Zdrowia WTC także został ustanowiony na mocy ustawy Zadrogi i przeprowadza okresowe badania ankietowe dotyczące zdrowia ratowników i ocalałych z ataku 9/11, aby poszerzyć wiedzę dotyczącą stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych ludzi, którzy pospieszyli na ratunek w rejonie WTC lub tych, którzy mieszkali, pracowali lub uczyli się w pobliżu. Rejestrem zarządza Departament Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork, a finansowany jest on przez NIOSH, administratora Programu Opieki Zdrowotnej WTC. Rejestr został zamknięty w 2004 r. i nie jest możliwe dokonanie nowej rejestracji. Dowiedz się więcej o Rejestrze na stronie www.nyc.gov/9-11health

Więcej n atemat Programu Opieki Zdrowotnej WTC i VCF
Ustawa Jamesa Zadrogi o przywróceniu opieki zdrowotnej i odszkodowań dla ofar ataku z 11 września z 2015 r.

18 grudnia 2015 r. prezydent Obama podpisał ustawę budżetową na rok 2016 (Prawo publiczne 114–13), która obejmowała ustawę Jamesa Zadrogi o przywróceniu opieki zdrowotnej i odszkodowań dla ofar ataku z 11 września. Prawo publiczne 114-113 wprowadziło zmiany do Rozdziału XXXIII ustawy o Publicznej służbie zdrowia w ramach 42 U.S.C. §§ 300mm – 300mm-61 umożliwiające przywrócenie Programu Opieki Zdrowotnej WTC na okres do 30 września 2090 r. Pierwotna ustawa Zadrogi z 2010 r. zapewniała fnasowanie na okres 5 lat do końca 2016 r.


Niech pamięć o bohaterach trwa wiecznie: Zapewnienie ciągłego fnansowania ustawy o Funduszu Odszkodowań dla Ofar Ataku z 11 Września przez Jamesa Zadrogę, Raya Pfeifera i Luisa Alvareza

29 lipca 2019 r. prezydent Trump podpisał ustawę Niech pamięć o bohaterach trwa wiecznie: Zapewnienie ciągłego fnansowania ustawy o Funduszu Odszkodowań dla Ofar Ataku z 11 Września przez Jamesa Zadrogę, Raya Pfeifera i Luisa Alvareza (ustawa o zapewnieniu ciągłego fnansowania VCF) (Prawo publiczne 116-34) Ustawa o zapewnieniu ciągłego fnansowania VCF przesunęła termin zgłaszania roszczeń do VCF z 18 grudnia 2020 r. na 1 październik a 2090 r. i zapewniła pełne fnansowanie VCF do 1 października 2092 r. Działanie VCF zostało uprzednio przywrócone przez pierwotną ustawę Zadrogi z 2010 r. na 5 lat i przedłużone na kolejne 5 lat przez przywrócenie ustawy Zadrogi w 2015 r.Return to Factsheets