PBM Vendor Change Announcement Letter

English

English [PDF, 1 Page, 147 KB]

Dear Member,

We want to let you know about an upcoming change to pharmacy benefits in the World Trade Center (WTC) Health Program. This spring, Express Scripts will replace Managed Care Advisors and OptumRx as the Pharmacy Benefits Manager (PBM) for the Program. This change is the result of a normal contract review and renewal process. Express Scripts will provide a wide range of services to meet WTC-related retail pharmacy, specialty pharmacy, and home delivery needs.

You do not need to do anything at this time. Express Scripts, OptumRx, and the WTC Health Program are currently working closely together to ensure a smooth transition. In the coming months, Express Scripts will send you more information by mail, including a new pharmacy ID card and additional details on next steps.

Please continue to use your pharmacy benefits and fill your WTC-related prescriptions through OptumRx as you have been until you receive more information from Express Scripts and the WTC Health Program.

Have questions? Need help?
For questions about this change, visit the Program’s PBM Transition Information webpage at www.cdc.gov/wtc/pbmtransition.html for the latest information. You can also call the WTC Health Program call center at 1-888-982-4748.

For now, continue to call OptumRx’s WTC Health Program Pharmacy Benefit Services line at 1- 855-640-0005 with pharmacy-related questions. For questions related to your WTC-related medications or treatment, contact your Clinical Center of Excellence or Nationwide Provider Network provider.

The information in this letter is also available at www.cdc.gov/wtc/pbmtransition.html in English, Español, 中文, and Polski.

Sincerely,

John Howard, M.D.
Administrator, World Trade Center Health Program

Español (Spanish)

Español [PDF, 1 Page, 170 KB]

Estimado miembro del Programa de Salud del World Trade Center (WTC):

Queremos informarle sobre un cambio que habrá en los beneficios de farmacia en el Programa de Salud del World Trade Center (WTC). Esta primavera, Express Scripts remplazará a Managed Care Advisors y OptumRx como el administrador de beneficios de farmacia para el Programa. Este cambio es el resultado de un proceso habitual de revisión y renovación de contratos. Express Scripts proporcionará una amplia gama de servicios para satisfacer las necesidades de servicios de farmacias minoristas, farmacias especializadas y entrega a domicilio de medicamentos, relacionados con el WTC.

Usted no tiene que hacer nada en este momento.Express Scripts, OptumRx y el Programa de Salud del WTC están trabajando estrechamente para garantizar una transición sin problemas. En los próximos meses, Express Scripts le enviará más información por correo, incluso una tarjeta de identificación nueva para farmacias y detalles adicionales sobre los próximos pasos.

Por favor siga usando sus beneficios de farmacia y obteniendo los medicamentos recetados en relación con el WTC a través de OptumRx, como lo ha estado haciendo, hasta que reciba más información de Express Scripts y del Programa de Salud del WTC.

¿Tiene preguntas? ¿Necesita ayuda?
Si tiene preguntas sobre este cambio y para obtener la información más reciente, visite la página web "Información sobre la transición del administrador de beneficios de farmacia del Programa" en www.cdc.gov/wtc/pbmtransition.html. También puede llamar al centro de llamadas del Programa de Salud del WTC al 1-888-982-4748.

Por ahora, siga llamando a la línea de OptumRx para los servicios relacionados con los beneficios de farmacia del Programa de Salud del WTC, al 1-855-640-0005, si tiene preguntas relacionadas con servicios de farmacia. Si tiene preguntas sobre sus medicamentos o tratamientos relacionados con el WTC, comuníquese con su Centro Clínico de Excelencia o con su proveedor de la Red Nacional de Proveedores.

La información que aparece en esta carta también está disponible en www.cdc.gov/wtc/pbmtransition.html en inglés, español, chino y polaco.

Atentamente,

John Howard, M.D.
Administrador del Programa de Salud del World Trade Center

Polski (Polish)

Polski [PDF, 1 Page, 203 KB]

Szanowni Uczestnicy Programu,

pragniemy poinformować Państwa o nadchodzącej zmianie w zakresie świadczeń aptecznych w ramach Programu Opieki Zdrowotnej World Trade Center (WTC). Wiosną tego roku Express Scripts zastąpi Managed Care Advisors i OptumRx jako Zarządzający Świadczeniami Aptecznymi (Pharmacy Benefits Manager - PBM) dla Programu. Zmiana ta jest wynikiem normalnego procesu przeglądu i odnowienia umowy. Express Scripts będzie świadczyć szeroki zakres usług w celu zaspokojenia potrzeb związanych z WTC w zakresie aptek detalicznych, specjalistycznych oraz dostaw do domu.

W tym momencie nie musicie Państwo nic robić. Express Scripts, OptumRx i Program Opieki Zdrowotnej WTC obecnie ściśle współpracują, aby zapewnić płynną zmianę. W najbliższych miesiącach Express Scripts prześle Państwu pocztą więcej informacji, w tym nową apteczną kartę identyfikacyjną oraz dodatkowe szczegóły dotyczące kolejnych kroków. Proszę nadal korzystać ze swoich świadczeń aptecznych i realizować swoje recepty związane z WTC za pośrednictwem OptumRx, tak jak do tej pory, dopóki nie otrzymacie Państwo więcej informacji od Express Scripts i Programu Opieki Zdrowotnej WTC.

Czy mają Państwo pytania? Czy potrzebują Państwo pomocy?
W przypadku pytań dotyczących tej zmiany, w celu uzyskania najnowszych informacji należy odwiedzić stronę informacyjną Zmiany PBM w Programie pod adresem www.cdc.gov/wtc/pbmtransition.html. Można również zadzwonić do centrum obsługi telefonicznej Programu Opieki Zdrowotnej WTC pod numerem 1-888-982-4748.

Na tym etapie w razie pytań związanych z aptekami należy nadal dzwonić na Infolinię Świadczeń Aptecznych Programu Opieki Zdrowotnej WTC OptumRx pod numerem 1-855-640- 0005. W przypadku pytań dotyczących leków lub leczenia związanego z WTC prosimy skontaktować się z Centrum Klinicznej Doskonałości (ang. Clinical Center of Excellence, CCE) albo usługodawcą z Ogólnokrajowej Sieci Usługodawców (ang. Nationwide Provider Network, NPN).

Informacje dostępne w niniejszym liście są również dostępne pod adresem www.cdc.gov/wtc/pbmtransition.html w następujących językach: English, Español, 中文 i po polsku.

Z poważaniem,

John Howard, M.D.
Administrator, Program Opieki Zdrowotnej World Trade Center

中文简体 (Chinese Simplified)

中文简体 [PDF, 1 Page, 177 KB]

致各位成员,

我们希望您知道 9/11 世贸中心 (WTC) 健康计划的药房福利即将发生哪些变动。 今年春天, Express Scripts 将取代 Managed Care Advisors 和 OptumRx 成为 9/11 世贸计划的药房福利 管理机构(PBM)。这项变动是正常合约审查和续约流程的结果。Express Scripts 将提供广泛服 务以满足与 911 世贸中心 (WTC) 相关的零售药房、专业药房和送药到家的需求。

此时您无需做任何事。 Express Scripts、OptumRx 和 9/11 世贸中心(WTC) 健康计划目前正在密 切合作以确保平稳过渡。在接下来的几个月里,Express Scripts 将邮寄给您更多资讯,包括新 的药房 ID 卡以及关于后续步骤的其他详细信息。 请继续享用您的药房福利,并照常通过 OptumRx 申领您的 911/世贸中心 (WTC) 相关处方药,直 至您从 Express Scripts 和 9/11 世贸中心(WTC) 健康计划收到更多资讯。

有问题吗? 需要帮助?
若有关于此项变动的问题,请浏览 9/11 世贸计划的 PBM 过渡资讯网页(网址为 www.cdc.gov/wtc/pbmtransition.html)以获取最新资讯。您也可以致电 9/11 世贸中心(WTC) 健康计划的电话联络中心 1-888-982-4748。

目前,若想询问与药房相关的问题,请继续致电 OptumRx 的 9/11 世贸中心(WTC) 健康计划药房 福利服务热线 1-855-640-0005。您若想询问与 9/11 世贸中心 (WTC) 相关的药物或治疗的问题, 请联络临床卓越中心或全国医疗服务机构或单位组织网络的医疗服务提供者。

本函中的资讯也提供于 www.cdc.gov/wtc/pbmtransition.html 上,其內有英文、西班牙文、中文 和波兰文版本可供查阅。

谨上,

John Howard, M.D.
9/11 世贸中心(WTC) 健康计划行政官

中文繁体 (Chinese Traditional)

中文繁体 [PDF, 1 Page, 173 KB]

致各位成員,

我們希望閣下知道 9/11 世貿中心 (WTC) 健康計劃的藥房福利即將發生哪些變動。 今年春天, Express Scripts 將取代 Managed Care Advisors 和 OptumRx 成為 9/11 世貿計劃的藥房福利管 理機構(PBM)。這項變動是正常合約審查和續約流程的結果。Express Scripts 將提供廣泛服務 以滿足與 911 世貿中心 (WTC) 相關的零售藥房、專業藥房和送藥到府的需求。

此時閣下無需做任何事。 Express Scripts、OptumRx 和 9/11 世貿中心 (WTC) 健康計劃目前正在 密切合作以確保平穩過渡。在接下來的幾個月里,Express Scripts 將郵寄給閣下更多資訊,包括 新的藥房 ID 卡以及有關後續步驟的其他詳細資訊。 請繼續享用閣下的藥房福利,並照常通過 OptumRx 申領閣下的 911/世貿中心 (WTC) 相關處方 藥,直至閣下從 Express Scripts 和 9/11 世貿中心 (WTC) 健康計劃收到更多資訊。

有問題嗎?需要幫助?
若有關於此項變動的問題,請瀏覽 9/11 世貿計劃的 PBM 過渡資訊網頁(網址為 www.cdc.gov/wtc/pbmtransition.html)以獲取最新資訊。閣下也可以致電 9/11 世貿中心 (WTC) 健康計劃的電話聯絡中心 1-888-982-4748。

目前,若想詢問與藥房相關的問題,請繼續致電 OptumRx 的 9/11 世貿中心 (WTC) 健康計劃藥 房福利服務熱線 1-855-640-0005。閣下若想詢問與 9/11 世貿中心 (WTC) 相關之藥物或治療的問 題,請聯絡臨床卓越中心或全國醫療服務機構或單位組織網絡的醫療服務提供者。

本函中的資訊也提供於 www.cdc.gov/wtc/pbmtransition.html 上,其內有英文、西班牙文、中文 和波蘭文版本可供查閱。

敬請安康

John Howard, M.D.
9/11 世貿中心 (WTC) 健康計劃行政官