Anpeche Tetanòs apre yon Katastwòf Natirèl

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mesaj ekri

Sa se yon mesaj enpòtan ki soti nan Depatman Sante ak Sèvis Imèn Etazini. Lè w ap netwaye apre yon katastwòf natirèl, fè atansyon pou w pa blese ak koupe kò w. Pou anpeche enfeksyon, tankou tetanòs, netwaye tout blesi avèk savon ak dlo pwòp, itilize pomad antibyotik, epi kouvri l. Si blesi a anfle oswa bay likid, chèche swen medikal imedyatman. Pou aprann plis, rele 1-800-CDC-INFO.

Mwayen ki Disponib

Odyomedia icon

ready, plan stay informed cdc emergency social media