Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Anpeche Tetanòs apre yon Katastwòf Natirèl

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mwayen ki Disponib

Mesaj ekri

Sa se yon mesaj enpòtan ki soti nan Depatman Sante ak Sèvis Imèn Etazini. Lè w ap netwaye apre yon katastwòf natirèl, fè atansyon pou w pa blese ak koupe kò w. Pou anpeche enfeksyon, tankou tetanòs, netwaye tout blesi avèk savon ak dlo pwòp, itilize pomad antibyotik, epi kouvri l. Si blesi a anfle oswa bay likid, chèche swen medikal imedyatman. Pou aprann plis, rele 1-800-CDC-INFO.

ready, plan stay informedcdc emergency social media
TOP