Anpeche Tetanòs apre yon Katastwòf Natirèl

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mesaj ekri

Sa se yon mesaj enpòtan ki soti nan Depatman Sante ak Sèvis Imèn Etazini. Lè w ap netwaye apre yon katastwòf natirèl, fè atansyon pou w pa blese ak koupe kò w. Pou anpeche enfeksyon, tankou tetanòs, netwaye tout blesi avèk savon ak dlo pwòp, itilize pomad antibyotik, epi kouvri l. Si blesi a anfle oswa bay likid, chèche swen medikal imedyatman. Pou aprann plis, rele 1-800-CDC-INFO.

Mwayen ki Disponib

Odyomedia icon

Infographic: Be Ready! Hurricanes Ready: Prepare. Plan. Stay Informed. Social Media at CDC Emergency