Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Pann Kouran nan Sezon Chalè

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mwayen ki Disponib

Mesaj ekri

Sa se yon mesaj enpòtan ki soti nan Depatman Sante ak Sèvis Imèn Etazini. Nan sezon chalè, pann kouran ka fatal. Lè “chalè a monte”, pandan pa gen kouran, tyeke sou vwazen, fanmi ak lòt moun ki riske yo, tankou granmoun yo ak jèn timoun yo. Pou ou ak moun ou renmen yo ka rete fre bwè anpil likid ki pa gen alkòl, redui aktivite w, benyen anba douch oswa nan basen nan dlo fre, mete rad ki lejè epi konnen kote pou n ale si gen ijans. Pou aprann plis, rele 800-CDC-INFO.

ready, plan stay informedcdc emergency social media
TOP