Lave Men apre yon Katastwòf Natirèl

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mesaj ekri

Sa se yon mesaj enpòtan ki soti nan Depatman Sante ak Sèvis Imèn Etazini. Apre yon vantanpèt, dlo sal ka fè oumenm ak fanmi ou malad. Sonje, lave men w avèk savon epi dlo pwòp! Lave men nou souvan, espesyalman anvan n prepare manje, avan n manje, apre n itilize twalèt, epi apre netwayaj. Lave men nou se meyè mwayen pou anpeche maladi. Pou aprann plis, rele CDC nan 1-800-CDC-INFO.

Mwayen ki Disponib

Odyomedia icon

ready, plan stay informed cdc emergency social media