Know how the COVID-19 pandemic can affect disaster preparedness and recovery, and what you can do to keep yourself and others safe.

Lave Men apre yon Katastwòf Natirèl

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mesaj ekri

Sa se yon mesaj enpòtan ki soti nan Depatman Sante ak Sèvis Imèn Etazini. Apre yon vantanpèt, dlo sal ka fè oumenm ak fanmi ou malad. Sonje, lave men w avèk savon epi dlo pwòp! Lave men nou souvan, espesyalman anvan n prepare manje, avan n manje, apre n itilize twalèt, epi apre netwayaj. Lave men nou se meyè mwayen pou anpeche maladi. Pou aprann plis, rele CDC nan 1-800-CDC-INFO.

Mwayen ki Disponib

Odyomedia icon

Infographic: Be Ready! Hurricanes Ready: Prepare. Plan. Stay Informed. Social Media at CDC Emergency