Medikaman ki pran dlo

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mesaj ekri

Sa se yon mesaj enpòtan ki soti nan Depatman Sante ak Sèvis Imèn Etazini. Pwodui medikaman ki te pran nan dlo inondasyon oswa nenpòt dlo ki pa pwoteje ka vin kontamine e nou ta dwe jete l. Verifye tout medikaman w yo pou wè si dlo pa kontamine yo tankou medikaman ou te retire nan bwat yo te vini an epi ranje yo nan bwat pou ranje medikaman oswa lòt resipyan. Jete tout medikaman ki ka te kontamine, tankou pilil, likid, medikaman pou enjeksyon, ponp ak medikaman pou po. Pou konnen plis bagay, rele CDC nan 800-CDC-INFO.

Mwayen ki Disponib

Odyomedia icon

ready, plan stay informed cdc emergency social media