Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Kondui Travèse Dlo Apre yon Katastwòf Natirèl

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mwayen ki Disponib

Mesaj ekri

Sa se yon mesaj enpòtan ki soti nan Depatman Sante ak Sèvis Imèn Etazini. Apre yon vantanpèt anpil wout ka inonde. Evite kondui nan zòn sa yo, siyou lè dlo a ap deplase rapid. Kondui nan dlo ka lakòz moun nwaye. Sak rive, nenpòt dlo ki monte rive sis pye dlo ka lakòz ou pèdi kontwòl veyikil ou, epi nenpòt dlo ki monte rive 2 pye pral pote ale pifò vwati. Pou aprann plis bagay, rele CDC yo nan 800-CDC-INFO.

ready, plan stay informedcdc emergency social media
TOP