National Health and Nutrition Examination Survey

Chào Mừng Quý Tham Dự Viên của Chương Trình NHANES

Thời Lương: 3 phút, 50 giây

Ngày Sản Xuất: 9/20/2011

Việc trình chiếu cuộn phim để hiểu rõ thêm về việc tham dự vào chương trình NHANES

Xin đọc lời chú thích pdf icon[PDF – 51 KB]

Lời Thưa Thêm về Cuộn Phim

Chủ Đề: Phim này giải thích về những gì Tham Dự Viên cần quán triệt khi tham dự chương trình NHANES. Phim bao gồm thí dụ về các xét nghiệm được tiến hành, về các quyền lợi dành cho Tham Dự Viên, và về các chi tiết khác của cuộc khảo sát.

Lý Do: Phim được dự trù để tạo được sự quán triệt giữa đôi bên và trình bày cho Tham Dự Viên ít nhiều về các quyền lợi đáng ngạc nhiên mà NHANES cần biếu tặng.

Page last reviewed: November 6, 2015