Fè fas ak Depresyon ak Lide Suisid Apre yon Katastwòf Natirèl

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mesaj ekri

Sa se yon mesaj enpòtan ki soti nan Depatman Sante ak Sèvis Imèn Etazini. Apre yon katastwòf natirèl, li nòmal pou santi w tris, fache oswa koupab—ou ka fè anpil pèt. Si ou santi ou vle abandone tout bagay oswa ou gen lide suisid, chèche èd. Rete an kontak ak fanmi ak zanmi w, rantre nan yon rezo sipò, epi pale ak yon konseye. Kòmanse ede lòt moun ka ede w. Pou plis enfòmasyon, rele 1-800-273-TALK (1-800-273-8255).

Mwayen ki Disponib
Infographic: Be Ready! Hurricanes Ready: Prepare. Plan. Stay Informed. Social Media at CDC Emergency