Know how the COVID-19 pandemic can affect disaster preparedness and recovery, and what you can do to keep yourself and others safe.

Si chalè ap monte rete kote ki fre

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mesaj ekri

Sa se yon mesaj enpòtan ki soti nan Depatman Sante ak Sèvis Imèn Etazini. Si tanperati a ap monte, rete kote ki fre pou pwoteje sante w. Moun ak bèt ta dwe rete anndan kay. Si ou pa gen klimatizè, ale nan yon mòl oswa bibliyotèk oswa yon abri sekou kominotè. Sonje pou bwè plis dlo, men evite alkòl ak bwason ki gen anpil sik. Lè w ap soti, mete rad ki lejè epi pa janm kite okenn moun, espesyalaman timoun oswa jèn timoun, oswa bèt nan yon machin fèmen ki pake. Pou aprann plis, rele 800-CDC-INFO.

Mwayen ki Disponib

Odyomedia icon

Infographic: Be Ready! Hurricanes Ready: Prepare. Plan. Stay Informed. Social Media at CDC Emergency