นักเดินทางที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดอยู่ (ยังคงเกิดขึ้นอยู่) ที่เดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกา

กำลังดำเนินการร่วมกับรัฐและพันธมิตรด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อทำการใช้ข้อควรระมัดระวังทางสุขภาพหลังจากการเดินทาง เพื่อที่จะชะลอการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เดินทางเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางของคุณ คุณจะถูกขอให้อยู่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วันนับจากเวลาที่คุณเดินทางออกจากเขตที่มีการแพร่กระจายหรือเขตที่มีการแพร่กระจายในชุมชนที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ (ประกาศเตือนการเดินทางระดับ 3)

ประเทศที่มีประกาศเตือนการเดินทางระดับ 3 (การแพร่ระบาดที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่)

COVID-19 Health Alert: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). You have traveled to a country with an outbreak of COVID-19 and are at higher risk.

ให้อยู่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วันนับจากเวลาที่คุณออกจากเขตที่มีการแพร่กระจายหรือเขตที่มีการแพร่กระจายในชุมชนที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ (ประเทศที่มีประกาศเตือนการเดินทางระดับ 3) และอยู่ห่างจากสังคม

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเฝ้าดูสุขภาพของคุณและลดกิจกรรมทางสังคม:

  1. วัดอุณหภูมิของคุณด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิวันละสองครั้งและคอยดูอาการมีไข้ นอกจากนี้ให้คอยดูอาการไอหรือหายใจลำบาก
  2. อยู่บ้านและหลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้อื่น อย่าไปทำงานหรือโรงเรียนเป็นระยะเวลา 14 วัน พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์การทำงานของคุณกับผู้ว่าจ้างของคุณก่อนที่จะกลับไปทำงาน
  3. อย่าใช้รถขนส่งสาธารณะ แท็กซี่ หรือรถที่ใช้ร่วมกันระหว่างเวลาที่คุณกำลังลดกิจกรรมทางสังคม
  4. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนเยอะ (เช่น ห้างสรรพสินค้าและโรงภาพยนตร์) และจำกัดกิจกรรมในที่สาธารณะของคุณ
  5. อยู่ห่างจากผู้อื่น (ประมาณ 6 ฟุต หรือ 2 เมตร)

ทำอย่างไรถ้าคุณป่วย

หากคุณป่วยและมีไข้ (100.4°F/38°C ขึ้นไป) ไอ หรือหายใจลำบาก:

  • เข้ารับการรักษาพยาบาล โทรศัพท์ติดต่อก่อนเดินทางไปพบแพทย์หรือห้องฉุกเฉิน
  • แจ้งแพทย์ของคุณให้ทราบถึงการเดินทางที่ผ่านมาและอาการของคุณ
  • หลีกเลี่ยงการติดต่อผู้อื่น

หากคุณต้องการขอรับการรักษาพยาบาลเนื่องด้วยเหตุผลอื่น เช่น การฟอกไต โปรดโทรติดต่อแพทย์ของคุณและแจ้งให้ทราบถึงการเดินทางไปยังเขตที่มีการแพร่ระบาดหรือเขตที่มีการแพร่กระจาย COVID-19 ในชุมชนที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ที่ผ่านมาของคุณ

สำหรับคำถามเพิ่มเติมในการเฝ้าดูสุขภาพของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นของคุณpdf icon