Mabakunahan at Iwasan ang Tigdas Transcript

Ang tigdas ay karaniwan pa rin sa maraming bahagi ng daigdig.
Hindi protektado laban sa tigdas?
Sinumang hindi protektado, sa pamamagitan ng bakuna o nakaraang impeksyon, ay nasa panganib na makuha ang sakit, lalo na kapag naglalakbay papunta sa ibang bansa.
Ang mga hindi nabakunahang manlalakbay ay nagdadala ng tigdas sa U.S. mula sa ibang bansa at maaari iyong kumalat.
Nangyayari ito taun-taon, at inilalagay nito ang mga tao sa panganib.
Inilalagay nito ang mga sanggol sa panganib sapagkat sila ay masyado pang bata para mabakunahan.
Inilalagay nito ang mga bata at nasa hustong gulang sa panganib na walang sapat na tibay ng resistensya para
mabakunahan.
Ngunit maaari mong protektahan ang iyong sarili, ang iyong pamilya, at ang iyong komunidad gamit ang bakuna para sa tigdas-biki-rubella (MMR), lalo na bago maglakbay patungo sa ibang bansa.
Bago ang iyong susunod na biyahe, tanungin ang iyong doktor kung ang lahat sa iyong pamilya ay nakakuha na ng lahat ng inirerekomendang dosis ng MMR at iba pang bakuna para sa pinakamahusay na proteksyon.
Ang mga taong 6 na buwan pataas ay dapat maprotektahan laban sa tigdas bago umalis para sa mga paglalakbay patungo sa ibang bansa.
Mabakunahan at Iwasan ang Tigdas.
Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang
www.cdc.gov/measles
Tumutugtog na musika

Page last reviewed: December 11, 2017