ព័ត៌មានជាភាសាអេស្ប៉ាញអំពី webinar

ព័ត៌មានសិក􀅿សលតម្របព័ន􀆑អុីនធឺណិត

ករករពរកុមារ និងយុវជនរបស់េយងពីជំងឺកូវីដ-១៩៖ ព័ត៌មានស្រមាប់មាតបិត អ􀆒កែថទំ និងៃដគូសហគមន៍ ែដលនឹង្រត􀈪វ្របារព􀆑េឡងេនៃថ􀆂សុ្រក ទី 29 ែខកក􀅾ដ ឆា􀆒ំ 2022 ចប់ពីេមា៉ង 1:30រេសៀល ដល់េមា៉ង 3:00រេសៀល (េមា៉ងេនភាគខងេកតសហរដ􀆊អេមរិក ET)។ សិក􀅿សលនឹងផ􀆎ល់ព័ត៌មាន្រតឹម្រត􀈪វ ទន់េពលេវល និងគួរឱ្យទុកចិត􀆎អំពីវិធីករពរកុមារទំងអស់ពីជំងឺកូវីដ-១៩។ មនុស្ស្រគប់រូបែដលមានអយុចប់ពី 6 ែខេឡងេទឥឡូវេនះអចចក់វ៉ក់សំងករពរជំងឺកូវីដ-១៩។ េហយមនុស្ស្រគប់រូបែដលមានអយុចប់ពី 5 ឆា􀆒ំេឡងេទអចេទចក់វ៉ក់សំងដូសជំរុញ ្របសិនពួកេគដល់េពលកំណត់្រត􀈪វចក់។ ករចក់វ៉ក់សំងករពរជំងឺកូវីដ-១៩ គឺជាជំហនសំខន់មួយក􀆒ុងករករពរកុមារ និងយុវជនពីករឈឺខ􀆚ំង ឬស􀆚ប់េដយសរជំងឺកូវីដ-១៩។ វគ􀆗ិនរួមមានអ􀆒កជំនាញវ៉ក់សំងកុមារ និងៃដគូសហគមន៍ែដលដឹកនាំកិច􀆃ខិតខំ្របឹងែ្របងចក់វ៉ក់សំងស្រមាប់កុមារ និងយុវជន ែដលពួកេគនឹងមកពិភាក្សោអំពី៖

  • េសចក􀆎ីែណនាំអំពីករចក់វ៉ក់សំងករពរជំងឺកូវីដ-១៩ របស់មជ្ឈមណ􀆋ល្រគប់្រគង និងបង􀅾រជំងឺរបស់សហរដ􀆊អេមរិក CDC ស្រមាប់មនុស្ស្រគប់រូបែដលមានអយុចប់ពី 6 ែខេឡងេទ រួមទំងទីតំងនិង្របភពែដល្រត􀈪វែស􀆛ងរកធនធាន និងព័ត៌មានែដលអចេជឿទុកចិត􀆎បានអំពីសុវត􀆏ិភាពរបស់វ៉ក់សំង។
  • ហនិភ័យ អត􀆏្របេយាជន៍ និង ព័ត៌មានមិនពិតទក់ទងនឹងវ៉ក់សំងករពរជំងឺកូវីដ-១៩ ស្រមាប់កុមារ និងយុវជន។
  • ចំណុចអ􀆛ីែដល្រត􀈪វសួរដល់អ􀆒កផ􀆎ល់េសវសុខភាពអំពីករចក់វ៉ក់សំងករពរជំងឺកូវីដ-១៩ ្របសិនេបកូនេលកអ􀆒កមានពិករភាព។
  • វិធីស􀈜ស􀆎ែដលៃដគូសហគមន៍កំពុងេធ􀆛ករេដម្បីករពរកុមារនិងយុវជនពិករ និងកុមារនិងយុវជនែដលជាជនជាតិអេមរិកែស្បកេខ􀆗/អ􀈜ហ􀆛ិក ជនជាតិអេមរិកហីស្បោ៉ណីក/ឡាទីណូ ជនជាតិេដមអេមរិកឥណា􀆋/អឡាស􀅾 ជនជាតិអេមរិកេដមកំេណតអសុី និងជនជាតិអេមរិកមកពីេកះហៃវ៉/្របជុំេកះបា៉សុីហ􀆛ិក ែដលរស់េនក􀆒ុងសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់ធ􀆂ន់ធ􀆂រេដយជំងឺកូវីដ-១៩។

ស្រមាប់សំណួរអំពីសិក􀅿សលតម្របព័ន􀆑អុីនធឺណិតេនះ សូមទក់ទងករិយាល័យសុខភាពជនជាតិភាគតិច និងសមធម៌សុខភាពរបស់ CDC តមរយៈ omhhe@cdc.gov។

ករជួយ សំរបសំរួលក􀆒ុងករចូលរួម៖

មានផ􀆎ល់េសវកម􀆗បកែ្របភាសស􀈦􀆈អេមរិក និងភាសេអស្បោ៉ញ។

ព័ត៌មានសំរប់ចូលរួមតមរយៈ្របព័ន􀆑ហ្សូម Zoom៖

ករករពរកុមារ និងយុវជនរបស់េយងពីជំងឺកូវីដ-១៩៖ ព័ត៌មានស្រមាប់មាតបិត អ􀆒កែថទំ និងៃដគូសហគមន៍

ៃថ􀆂សុ្រក ទី 29 ែខកក􀅾ដ ឆា􀆒ំ 2022 ចប់ពីេមា៉ង 1:30រេសៀល ដល់េមា៉ង 3:00រេសៀល (េមា៉ងេនភាគខងេកតសហរដ􀆊អេមរិក ET)

សូមចុចតំណរភា􀆅ប់េនះសំរប់ចូលរួមតមរយៈ្របព័ន􀆑ហ្សូម Zoom link for the webinar

េលខកូដ Passcode: COVID@19 េលខទូរស័ព􀆐 US: +1 669 254 5252 េលខកូដសិក􀅿សលតម្របព័ន􀆑អុីនធឺណិត Webinar ID: 160 289 8598 េលខកូដ Passcode: 84651390

លេខ អន្តរជាតិ ដែល មាន សម្រាប់ webinar

 

Números internacionales disponibles para el seminario web

Page last reviewed: July 28, 2022