Tagalog Videos

Mabakunahan at Iwasan ang Tigdas

Dahil pangkaraniwan pa rin ang tigdas sa napakaraming bansa, ang mga manlalakbay na hindi nabakunahan ay nagdadala ng tigdas sa U.S at maaari iyong kumalat. Subalit maaari mong protektahan ang iyong sarili, ang iyong pamilya, at iyong komunidad sa pamamagitan ng bakuna para sa tigdas-biki-rubella (MMR), lalo na bago maglakbay papunta sa ibang bansa. Tanungin ang iyong doktor kung nakatanggap na ba ang lahat sa inyong pamilya ng lahat ng inirerekomendang dosis ng MMR at iba pang bakuna para sa pinakamahusay na proteksyon.

Page last reviewed: October 17, 2018