Mabakunahan at Iwasan ang Tigdas (1:01)

Mabakunahan at Iwasan ang Tigdas

Transcript
High resolution media icon[56 MB]

Request a higher resolution file

Embed code

Dahil pangkaraniwan pa rin ang tigdas sa napakaraming bansa, ang mga manlalakbay na hindi nabakunahan ay nagdadala ng tigdas sa U.S at maaari iyong kumalat. Subalit maaari mong protektahan ang iyong sarili, ang iyong pamilya, at iyong komunidad sa pamamagitan ng bakuna para sa tigdas-biki-rubella (MMR), lalo na bago maglakbay papunta sa ibang bansa. Tanungin ang iyong doktor kung nakatanggap na ba ang lahat sa inyong pamilya ng lahat ng inirerekomendang dosis ng MMR at iba pang bakuna para sa pinakamahusay na proteksyon.

Release Date: 6/14/2017
Source: National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD)

Other versions:

Send Us Feedback

What do you think of our videos? Your feedback about CDC-TV and our videos is very important to us. Send us a comment about our videos.

Learn more about CDC-TV

Page last reviewed: June 14, 2017