Tờ thông tin về Bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) bằng tiếng Việt (STD Fact Sheets in Vietnamese)

Bệnh lây truyền qua đường tình dục

Bệnh Giang Mai (Syphilis)

syphilis fact sheet in Vietnamese

Tiẽng Viêt (Vietnamese)
English (US)
中文 (Chinese)
Kreyòl (Haitian Creole)
Русский (Russian)
Español (Spanish)

 

Bệnh lậu (Gonorrhea)

gonorrhea fact sheet in Vietnamese

Tiẽng Viêt (Vietnamese)
English (US)
中文 (Chinese)
Kreyòl (Haitian Creole)
Русский (Russian)
Español (Spanish)

 

Bệnh Viêm Vùng Chậu (Pelvic Inflammatory Disease PID)

PID fact sheet in Vietnamese

Tiẽng Viêt (Vietnamese)
English (US)
中文 (Chinese)
Kreyòl (Haitian Creole)
Русский (Russian)
Español (Spanish)

 

Chlamydia

chlamydia fact sheet in Vietnamese

Tiẽng Viêt (Vietnamese)
English (US)
中文 (Chinese)
Kreyòl (Haitian Creole)
Русский (Russian)
Español (Spanish)

 

Mụn Giộp Sinh Dục (Genital Herpes)

genital herpes fact sheet in Vietnamese

Tiẽng Viêt (Vietnamese)
English (US)
中文 (Chinese)
Kreyòl (Haitian Creole)
Русский (Russian)
Español (Spanish)

 

Nhiễm Khuẩn Âm Ðạo (Bacterial Vaginosis)

BV fact sheet in Vietnamese

Tiẽng Viêt (Vietnamese)
English (US)
中文 (Chinese)
Kreyòl (Haitian Creole)
Русский (Russian)
Español (Spanish)

 

Nhiễm Trùng HPV Sinh Dục (HPV)

HPV fact sheet in Vietnamese

Tiẽng Viêt (Vietnamese)
English (US)
中文 (Chinese)
Kreyòl (Haitian Creole)
Русский (Russian)
Español (Spanish)

 

Trichomoniasis

Trichomoniasis Fact Sheet Print Version

Tiẽng Viêt (Vietnamese)
English (US)
中文 (Chinese)
Kreyòl (Haitian Creole)
Русский (Russian)
Español (Spanish)