Cho Caùc Nhaân Coâng Öùng Phoù Vôùi Vaán Naïn Deepwater Horizon

06/29/2010

Giöõ An Toaøn Vaø Khoûe Maïnh Trong Khi Laøm Vieäc!

Cho Caùc Nhaân Coâng Öùng Phoù Vôùi Vaán Naïn Deepwater Horizon

  • Haõy chuù yù ñeán huaán luyeän veà an toaøn vaø söùc khoûe.
  • Duøng quaàn aùo, gaêng tay, giaøy baûo veä vaø duïng cuï thôû nhö ñöôïc chæ daãn.
  • Neáu quyù vò caûm thaáy lo laéng, bò beänh hoaëc thöông tích, neân ñi khaùm y te.
  • Neáu quyù vò gaàn nhö bò thöông thích, hoaëc thaáy baát cöù tình traïng khoâng an toaøn naøo, xin baùo caùo cho giaùm thò cuûa quyù vò.
  • Uoáng thaät nhieàu nöôùc tröôùc khi ñeán laøm vieäc vaø uoáng nöôùc thöôøng xuyeân trong khi laøm vieäc.
  • Nghæ meät trong boùng maùt khi ñöôïc nghæ giaûi lao.
  • Chuù yù ñeán möùc caêng thaúng cuûa mình vaø nghæ ngôi thöôøng xuyeân.
  • Neáu coù mang duïng cuï thôû vaø thaáy bò öôùt, hö haïi hoaëc khoù hít thôû töø duïng cuï naøy, haõy laáy duïng cuï khaùc.
  • Xem chöøng söï an toaøn vaø söùc khoûe cuûa baïn mình.
  • Hoûi giaùm thò neáu quyù vò coù baát cöù thaéc maéc naøo veà an toaøn hoaëc söùc khoûe.
Page last reviewed: June 29, 2010