NIOSHTIC-2 Publications Search

NIOSH thöïc teá quan troïng: baûo veä chính mình khoûi ve vaø muoãi.

Authors
NIOSH
Source
Cincinnati, OH: U.S. Boä Dòch vuï Söùc Khoûe vaø Nhaân Söï, Trung Taâm Kieåm Ngöøa Beänh, Dich vu y te công công, Vieän An Toaøn vaø Söùc Khoûe Ngheà Nghieäp Quoác Gia, DHHS (NIOSH) AÁn phaåm soá 2010-119vie, 2010 Apr; :1-2
NIOSHTIC No.
20040804
Abstract
Nhöõng coâng nhanâ lamø viecä ngoaiø trôiø coù theå bò nhiemã beänh do conâ trunø g truyenà taiû qua cacù vetá cané cuaû ve hoacë muoãi bò nhiemã benä h. Ve vaø muoiã coù theå mang theo vi khuaån, kyù sinh trunø g hoacë vi rutù . Motä trong nhönõ g benä h do ve truyenà taiû phoå biená nhatá taiï Hoa Kyø laø beänh Lyme. Ve thöônø g soná g ôû rönø g ramä , nôi coù coû cao hoaëc laù caây ruïng. Chunù g thöônø g hoatï ñonä g vaoø muøa xuaân, muøa heø vaø muøa thu nhöng ôû nhönõ g nôi amá hôn, chuùng coù theå hoaït ñoäng quanh namê . Motä trong nhönõ g benä h phoå biená nhatá layâ truyenà töø muoiã taiï Hoa Kyø laø laây nhiemã vi rutù West Nile. Muoiã thöônø g soáng ôû gaàn vunõ g nöôcù ñonï g hoacë ôû nôi mocï nhieuà coû daiï hoaëc rönø g ramä . Chunù g thöônø g hoatï ñonä g vaoø lucù bình minh vaø chaäp toái vaøo caùc thaùng aám. Ban PDF có san tai: <a href="https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-119/pdfs/2010-119vie.pdf"target="_blank"> https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-119/pdfs/2010-119vie.pdf</a>
Keywords
Outdoors; Occupational-diseases; Infection-control; Insects; Work-practices; Control-methods; Insect-repellents; Insecticides; Protective-clothing; Protective-coatings; Protective-measures; Skin-protection; Bacterial-infections; Parasitic-diseases; Viral-infections
Publication Date
20100401
Document Type
Numbered Publication
Fiscal Year
2010
Identifying No.
DHHS (NIOSH) Publication No. 2010-119vie
NIOSH Division
EID
Priority Area
Agriculture, Forestry and Fishing
Source Name
Vieän An Toaøn vaø Söùc Khoûe Ngheà Nghieäp Quoác Gia
State
OH
Page last reviewed: September 2, 2020
Content source: National Institute for Occupational Safety and Health Education and Information Division