NIOSHTIC-2 Publications Search

NIOSH thöïc teá quan troïng: baûo veä chính mình khoûi caây noäc.

Authors
NIOSH
Source
Cincinnati, OH: U.S. Boä Dòch vuï Söùc Khoûe vaø Nhaân Söï, Trung Taâm Kieåm Ngöøa Beänh, D?ch v? y t? công c?ng, Vieän An Toaøn vaø Söùc Khoûe Ngheà Nghieäp Quoác Gia, DHHS (NIOSH) AÁn phaåm soá 2010-118vie, 2010 Apr; :1-2
NIOSHTIC No.
20040802
Abstract
Baát keå ngöôøi naøo laøm vieäc ngoaøi trôøi ñeàu coù nguy cô bò nhieãm caùc caây ñoäc chaúng haïn caây thöôøng xuaân ñoäc, caây soài ñoäc vaø caây sôn ñoäc. Khi tieáp xuùc vôùi da, nhöïa (coù chaát urushiol) cuûa nhöõng caây naøy coù theå gaây dò öùng. Khi ñoát nhöõng caây ñoäc naøy seõ taïo ra khoùi maø khi hít vaøo coù theå gaây töùc ngöïc. Ban PDF có san tai: <a href="https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-118/pdfs/2010-118vie.pdf"target="_blank"> https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-118/pdfs/2010-118vie.pdf</a>
Keywords
Outdoors; Occupational-exposure; Plants; Poison-control; Poisons; Control-methods; Environmental-exposure; Skin-exposure; Skin-irritants; Plant-oils; First-aid; Allergic-reactions; Lung-irritants; Poison-gases; Protective-clothing; Protective-coatings; Protective-equipment; Respirators; Respiratory-irritants; Respiratory-protective-equipment
Publication Date
20100401
Document Type
Numbered Publication
Fiscal Year
2010
Identifying No.
DHHS (NIOSH) Publication No. 2010-118vie
NIOSH Division
EID
Priority Area
Agriculture, Forestry and Fishing
Source Name
Vieän An Toaøn vaø Söùc Khoûe Ngheà Nghieäp Quoác Gia
State
OH
Page last reviewed: September 2, 2020
Content source: National Institute for Occupational Safety and Health Education and Information Division