NIOSHTIC-2 Publications Search

NIOSH thöïc teá quan troïng: baûo veä chính mình khoûi coân truøng coù noïc coân truøng bay.

Authors
NIOSH
Source
Cincinnati, OH: U.S. Boä Dòch vuï Söùc Khoûe vaø Nhaân Söï, Dich vu y te công công, Trung Taâm Kieåm Ngöøa Beänh, Vieän An Toaøn vaø Söùc Khoûe Ngheà Nghieäp Quoác Gia, DHHS (NIOSH) AÁn phaåm soá 2010-117vie, 2010 Apr; :1-2
NIOSHTIC No.
20040800
Abstract
Cacù conâ g nhanâ lamø viecä ngoaiø trôiø coù nguy cô bò ñotá bôiû conâ trunø g bay (ong, ong bapé cayø , vaø ong bauà ) vaø kiená löaû . Trong khi hauà hetá cacù loaiï conâ trunø g coù nocï chæ gayâ ra söï khoù chòu nhe,ï motä vaiø loaiï coù theå danã ñená dò önù g nghiemâ tronï g canà phaiû ñöôcï chamê socù y teá ngay lapä töcù vaø coù theå gayâ töû vong. Ban PDF có san tai: <a href="https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-117/pdfs/2010-117vie.pdf"target="_blank"> https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-117/pdfs/2010-117vie.pdf</a>
Keywords
Outdoors; Occupational-exposure; Occupational-hazards; Insects; First-aid; Allergic-reactions; Allergies; Emergency-equipment; Emergency-treatment; Skin-infections; Skin-protection; Injuries; Injury-prevention; Environmental-exposure; Environmental-hazards
Publication Date
20100401
Document Type
Numbered Publication
Fiscal Year
2010
Identifying No.
DHHS (NIOSH) Publication No. 2010-117vie
NIOSH Division
EID
Priority Area
Agriculture, Forestry and Fishing
Source Name
Vieän An Toaøn vaø Söùc Khoûe Ngheà Nghieäp Quoác Gia
State
OH
Page last reviewed: September 2, 2020
Content source: National Institute for Occupational Safety and Health Education and Information Division