NIOSHTIC-2 Publications Search

NIOSH thöïc teá quan troïng: baûo veä chính mình khoûi phôi naéng.

Authors
NIOSH
Source
Cincinnati, OH: U.S. Boä Dòch vuï Söùc Khoûe vaø Nhaân Söï, Dich vu y te công công, Trung Taâm Kieåm Ngöøa Beänh, Vieän An Toaøn vaø Söùc Khoûe Ngheà Nghieäp Quoác Gia, DHHS (NIOSH) AÁn phaåm soá 2010-116vie, 2010 Apr; :1-2
NIOSHTIC No.
20040798
Abstract
Baát kyø ai laøm vieäc ngoaøi trôøi cuõng ñeàu bò phôi nhieãm tia cöïc tím (UV) cuûa maët trôøi, ngay caû nhöõng ngaøy trôøi nhieàu maây. Tia UV laø moät phaàn cuûa aùnh naéng, laø moät daïng khoâng nhìn thaáy cuûa böùc xaï. Coù ba loaïi tia UV. UVA ñöôïc cho raèng gaây toån thöông caùc moâ lieân keát vaø taêng nguy cô ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa beänh ung thö da. UVB thaâm nhaäp vaøo da noâng hôn nhöng vaãn coù theå gaây ra moät vaøi loaïi ung thö da. UVC töï nhieân ñöôïc haáp thuï bôûi khoâng khí vaø khoâng gaây nguy hieåm. Ban PDF có san tai: <a href="https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-116/pdfs/2010-116vie.pdf"target="_blank"> https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-116/pdfs/2010-116vie.pdf</a>
Keywords
Outdoors; Occupational-exposure; Occupational-hazards; Ultraviolet-light; Ultraviolet-radiation; Skin-exposure; Skin-protection; Sunburns; Sunscreening-agents; Environmental-exposure; Environmental-hazards; Skin-cancer; Connective-tissue
Publication Date
20100401
Document Type
Numbered Publication
Fiscal Year
2010
Identifying No.
DHHS (NIOSH) Publication No. 2010-116vie
NIOSH Division
EID
Priority Area
Agriculture, Forestry and Fishing
Source Name
Vieän An Toaøn vaø Söùc Khoûe Ngheà Nghieäp Quoác Gia
State
OH
Page last reviewed: September 2, 2020
Content source: National Institute for Occupational Safety and Health Education and Information Division