NIOSHTIC-2 Publications Search

NIOSH thöïc teá quan troïng: baûo veä chính mình khoûi caûm laïnh.

Authors
NIOSH
Source
Cincinnati, OH: U.S. Boä Dòch vuï Söùc Khoûe vaø Nhaân Söï, Dich vu y te công công, Trung Taâm Kieåm Ngöøa Beänh, Vieän An Toaøn vaø Söùc Khoûe Ngheà Nghieäp Quoác Gia, DHHS (NIOSH) AÁn phaåm soá 2010-115vie, 2010 Apr; :1-2
NIOSHTIC No.
20040796
Abstract
Nhöõng coâng nhaân tieáp xuùc vôùi ñieàu kieän cöïc laïnh hoaëc laøm vieäc trong moâi tröôøng laïnh coù theå gaëp nguy cô bò caûm cuùm. Thôøi tieát cöïc laïnh hoaëc aåm öôùt laø moät ñieàu kieän nguy hieåm coù theå gaây ra caùc beänh lyù vaø chaán thöông ngheà nghieäp nhö giaûm thaân nhieät, boûng laïnh, bôït da chaân vaø cöôùc.. Ban PDF có san tai: <a href="https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-115/pdfs/2010-115vie.pdf"target="_blank"> https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-115/pdfs/2010-115vie.pdf</a>
Keywords
Outdoors; Occupational-exposure; Occupational-hazards; Cold-environments; Cold-stress; Cold-weather-operations; First-aid; Hypothermia; Protective-clothing; Protective-measures; Environmental-exposure; Environmental-hazards
Publication Date
20100401
Document Type
Numbered Publication
Fiscal Year
2010
Identifying No.
DHHS (NIOSH) Publication No. 2010-115vie
NIOSH Division
EID
Priority Area
Agriculture, Forestry and Fishing
Source Name
Vieän An Toaøn vaø Söùc Khoûe Ngheà Nghieäp Quoác Gia
State
OH
Page last reviewed: September 2, 2020
Content source: National Institute for Occupational Safety and Health Education and Information Division