NIOSHTIC-2 Publications Search

NIOSH thöïc teá quan troïng: baûo veä chính mình khoûi caêng thaúng nhieät.

Authors
NIOSH
Source
Cincinnati, OH: U.S. Boä Dòch vuï Söùc Khoûe vaø Nhaân Söï, Dich vu y te công công, Trung Taâm Kieåm Ngöøa Beänh, Vieän An Toaøn vaø Söùc Khoûe Ngheà Nghieäp Quoác Gia, DHHS (NIOSH) AÁn phaåm soá 2010-114vie, 2010 Apr; :1-2
NIOSHTIC No.
20040794
Abstract
Söï caêng thaúng nhieät, töø moâi tröôøng noùng hoaëc gaéng söùc, khieán cho coâng nhaân coù nguy cô bò caùc beänh nhö soác nhieät, kieät söùc do nhieät, hoaëc chuoät ruùt do nhieät. Ban PDF có san tai: <a href="https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-114/pdfs/2010-114vie.pdf"target="_blank">https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-114/pdfs/2010-114vie.pdf</a>
Keywords
Outdoors; Occupational-exposure; Occupational-hazards; Heat; Heat-exposure; Heat-stress; Heat-stroke; First-aid; Emergency-equipment; Emergency-treatment; Environmental-exposure; Environmental-hazards
Publication Date
20100401
Document Type
Numbered Publication
Fiscal Year
2010
Identifying No.
DHHS (NIOSH) Publication No. 2010-114vie
NIOSH Division
EID
Priority Area
Agriculture, Forestry and Fishing
Source Name
Vieän An Toaøn vaø Söùc Khoûe Ngheà Nghieäp Quoác Gia
State
OH
Page last reviewed: September 2, 2020
Content source: National Institute for Occupational Safety and Health Education and Information Division