Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Mga Tip para sa Malusog na Pagku-cruise

日本語 | Deutsch | English | Español | Français | Itliano | Português | Tagalog

Kung ikay ay may sakit, ipagbigay-alam ang iyong karamdaman.

Bago ang iyong biyahe: 
- Tanungin ang iyong cruise line kung may mga alternatibong opsyon sa cruise.
- Kumonsulta sa doktor upang malaman kung ligtas sa iyo na maglayag.

Sa iyong biyahe, tawagan ang medikal na pasilidad ng barko at sundin ang mga rekomendasyon ng kawaning medikal.

Madalas maghugas ng kamay!

Bakit: Iwasang ilantad ang iyong sarili at ibang tao sa anumang maaaring magdulot ng mga karamdaman at magkalat ng mga mikrobyo.

Kailan: Madalas maghugas ng mga kamay mo ngunit lalo na matapos gumamit ng banyo at bago kumain o manigarilyo.

Alagaan ang iyong sarili.

Magpahinga nang matagal at uminom ng maraming tubig.

Bakit: Ang pagpapahinga ay muling bumubuo sa iyong immune system. Ang pag-inom ng tubig ay pumipigil sa pagkatuyot.

Top