Avètisman! Risk Monoksid Kabòn

Lafimen monoksid kabòn ka pote danje oswa fatal. Ou pa ka wè ni santi gaz sa.
Pressure washer engine indoors with a no symbol across it.
PA JANM mete machin lavaj a presyon ka p mache anndan kay.

Pressure washer engine in garage with a no symbol across it.
PA JANM mete machin lavaj a presyon k ap mache nan garaj, kay pou gare machin oswa lòt espas fèmen.

Pressure washer engine near windows with a no symbol across it.
PA JANM mete machin lavaj a presyon k ap mache tou pre fenèt ki louvri, pòt oswa sistèm vantilasyon.
Page last reviewed: October 11, 2019