Epidemi Maladi Menengokòk pami Gason Gay ak Biseksyèl nan Florid, 2021–23

Pran Vaksen

Kòm repons ak yon epidemi maladi menengokòk sewogwoup C k ap dewoule nan Florid, CDC ap ankouraje gason omoseksyèl ak biseksyèl yo pou yo:

 • Pran yon vaksen MenACWY si y ap viv nan Florid1
 • Pale avèk founisè swen sante yo konsènan pran yon vaksen MenACWY si y ap vwayaje nan Florid

Anplis, CDC souliye kijan yo rekòmande vaksinasyon MenACWY yon fason sistematik pou tout moun ki gen VIH Ozetazini.2

Pou jwenn yon vaksen kont menengokòk, kontakte

Maladi menengokòk: Grav anpil, li souvan mòtèl

De tip enfeksyon menengokòk ki pi kouran yo se menenjit (yon enfeksyon nan doubli sèvo a ak mwèl epinyè a) ak enfeksyon nan sikilasyon san an, epi yo toude ka vin mòtèl byen vit. Moun transmèt bakteri menengokòk yo bay lòt moun nan pataje sekresyon respiratwa ak sekresyon nan gòj (saliv oswa krache). Anjeneral, fòk gen kontak pwòch (pa egzanp bo) oswa kontak pwolonje pou transmèt bakteri sa yo.

Si w gen sentòm, chèche swen medikal touswit

Sentòm maladi menengokòk yo ka parèt toudabò kòm yon maladi ki tankou grip epi yo vin pi mal byen vit.

Epidemi an afekte sitou gason omoseksyèl, biseksyèl

Nenpòt moun ka trape maladi menengokòk, kèlkeswa sèks, laj, ras, gwoup etnik, oswa oryantasyon seksyèl li. Depi Desanm 2021, ka maladi menengokòk yo te kouvri yon gran pati nan Florid, epi yo te afekte yon pakèt kalite moun. Nan pami ka sa yo, gen yon gwo epidemi k ap dewoule, sitou pami gason omoseksyèl ak biseksyèl yo. Done resan yo montre kijan

 • Apeprè mwatye nan ka yo ki asosye ak epidemi sa a se pami gason Panyòl yo
 • Kèk nan moun ki afekte yo ap viv avèk VIH
 • Pifò moun ki afekte yo ap viv nan Florid, men kèk moun ki te vwayaje nan Florid tou te vin malad
Vaksinasyon MenACWY Ofri Pi Bon Pwoteksyon an

Kòm repons ak epidemi nan Florid la, CDC ap ankouraje gason omoseksyèl ak biseksyèl yo pou yo:

 • Pran yon vaksen MenACWY si y ap viv nan Florid
 • Pale avèk founisè swen sante yo konsènan pran yon vaksen MenACWY si y ap vwayaje nan Florid

De preferans, moun yo ta dwe vaksinen avèk yon sèl dòz (oswa seri 2 dòz la pou moun ki gen VIH) omwen 2 semèn anvan yo vwayaje.

CDC souliye tou enpòtans vaksinasyon MenACWY woutin pou moun ki gen VIH yo. Pou pi bon pwoteksyon an, moun ki gen VIH yo dwe asire yo ke yo resevwa seri primè 2 dòz vaksen MenACWY lan epi yo ajou pou dòz rapèl yo. Aprann plis sou sa moun k ap viv ak VIH yo dwe konnen sou maladi menengokòk.

Jwenn ak peye pou vaksinasyon kont menengokòk

Pou moun yo rekòmande pou vaksinasyon kont menengokòk la pandan epidemi sa a ki gen asirans sante, founisè asirans yo a dwe kouvri vaksinasyon an. Moun yo rekòmande pou vaksinasyon an ki pa gen asirans ka vaksinen gratis nan nenpòt depatman sante konte Florid pandan epidemi an.

Pou jwenn yon vaksen kont menengokòk, kontakte klinik doktè w, famasi, sant sante kominotè, oswa depatman sante ou. Si klinik oswa famasi kote w ale a pa ofri vaksinasyon sa a, mande pèsonèl yo a si yo konnen ki kote pou w jwenn li.

Enfòmasyon pou klinisyen yo ak founisè vaksen yo

Vaksen ki disponib yo

Vaksen MenACWY yo gen ladan Menactra®, Menveo®, ak MenQuadfi®. Yo kapab itilize nenpòt nan vaksen sa yo pou vaksinen moun pandan epidemi sa a.

 • Byenke Menactra® ak Menveo® apwouve pou moun jiska laj 55 lane, yo ka bay yo ak moun ki gen laj 56 lane oswa plis.
 • MenQuadfi® apwouve pou moun ki gen laj 2 zan oswa plis.

Ko-administrasyon

Ou ka bay MenACWY pandan yon menm vizit ansanm ak lòt vaksen ki endike yo, sa gen ladan vaksen kont monkeypox (varyòl senj) lan. Bay piki vaksen yo nan yon sit enjeksyon diferan, si sa posib, epi avèk yon sereng separe.

Ranbousman

Founisè asirans yo ta dwe peye pou vaksinasyon kont menengokòk la pou moun ki rekòmande pou yo resevwa vaksen an pandan epidemi sa a. Si yon moun pa gen asirans, refere li bay yon depatman sante konte a paske depatman an ta dwe kapab bay vaksinasyon an gratis. Nan Florid, nenpòt moun ka pran yon vaksen MenACWY gratis nan nenpòt depatman sante konte pandan epidemi sa a.

Ankouraje moun ki gen sentòm yo pou yo chèche swen medikal

Refere moun yo pou swen medikal touswit si yo gen sentòm maladi menengokòk (pa egzanp, lafyèv, maltèt, kou rèd, gratèl vyolèt fonse leve sou po).

 

Nòt anba paj

 1. CDC rekòmande vaksen MenACWY lan sistematikman pou timoun ak granmoun ki gen plis risk pou maladi menengokòk pandan yon epidemi ki konsène sewo-group A, C, W, oswa Y. Epitou CDC rekòmande yon piki boustè pou moun ki gen plis risk akòz yon epidemi ki te resevwa vaksen an sa gen plis pase 5 ane.
 2. CDC rekòmande vaksen MenACWY lan sistematikman pou timoun ak granmoun ki gen plis risk pou maladi menengokòk, sa gen ladan moun ki gen VIH yo. Moun ki gen VIH yo ta dwe pran yon seri primè 2 dòz ak vaksen MenACWY lan, epi dezyèm dòz la bay omwen 8 semèn apre premye dòz la, avèk annapre yon dòz boustè chak 5 lane. Si yon moun te fini seri primè li anvan laj 7 lane, li ta dwe pran premye dòz boustè li 3 ane pita epi apre sa li ta dwe resevwa yon dòz boustè chak 5 lane.