Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Swen Dijans pou Blesi Apre yon Katastwòf Natirèl

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mwayen ki Disponib

Mesaj ekri

Sa se yon mesaj enpòtan ki soti nan Depatman Sante ak Sèvis Imèn Etazini. Aplike premye swen pou trete koupe ak grafonyen epi anpeche enfeksyon. Pou pran swen yon blesi k ap senyen, mete presyon sou li jistan li sispann senyen. Netwaye plè a ak dlo wobinè pwòp oswa dlo nan boutèy w ap vide sou li dousman. Apresa, aplike yon bandaj sèk pwòp. Si ou panse blesi a enfekte, chèche èd medikal pi vit posib. Pou konnen plis bagay, rele CDC nan 800-CDC-INFO.

ready, plan stay informedcdc emergency social media
TOP