Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Dlo-Dlo Sal 3

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mwayen ki Disponib

Mesaj ekri

Sa nou pwal di la se yon enfomasyon enpòtan de santé piblik pou ede’w fè prekosyon avèk dlo ouap bwè. Kote w abitye pran dlo nòmalman, ka danjere apre yon tranblemanntè, menmsi dlo a sanble l klè. Itilize dlo nan boutèy ki pa dekachte, dlo bouyi, oswa dlo trete avek 5 gout Klowòks ki sèvi nan kay nan 1 lit dlo pou bwè, pou kwit manje, pou fè vesèl, pou bwose dan w, epi pou lave men w. Bwè dlo ki nan boutèy sèlman lè bouchon an pa dekachte. Dlo ki nan boutèy ki deja dekachte kapab danjere. Gade boutèy la byen pou wè si li pa dekachte. Si li dekachte pa bwè l. Ti enfomasyon sa a ka sove la vi…pran anpil prekosyon.

ready, plan stay informedcdc emergency social media
TOP