Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Tetanòs 2

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

Available Media

Script

Haitian Creole:

Byenke li pa fasil pou jwenn dlo, lè men w yo pwòp sa ka sove lavi w. Mouye men w yo, lèfini fwote yo byen fò ansanm pandan 15 a 20 segonn avèk savon, sab, oswa sann bwa. Rense men w. Lave yo leplisouvan ke posib epi evite manyen bouch ou, nen w ak zye w pou anpeche maladi pwopaje.

ready, plan stay informedcdc emergency social media
Top