Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Tetanòs 1

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

Available Media

Script

Haitian Creole:

Blesi ak plè ki enfekte yo ka fè w malad; yo ka menm touye w. Anpeche enfeksyon devlope nan blesi ak nan plè w yo. Netwaye tout blesi ak plè avèk savon e ak dlo. Si posib, itilize antibyotik epi kouvri plè a. Si yon plè anfle oswa si gen likid kap soti ladan l, al kay doktè.

ready, plan stay informedcdc emergency social media
Top