Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Rete Lwenn danje Lakay Ou Apre yon Siklòn

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

Available Media

Script

Sa se yon mesaj enpòtan ki soti nan Depatman Sante ak Sèvis Imèn Etazini. Si ou rete lakay ou pandan yon siklòn, genyen bagay ou ka fè pou pwoteje tèt ou. Rete pre radyo oswa televizyon pou enfòmasyon sou meteyo. Rete anndan kay ou jistan vantanpèt la fin pase. Chèche abrite w nan sousòl la oswa anndan yon chanm ki pa gen fenèt. Rete lwen tout fenèt oswa pòt ki louvri sou deyò. Evakye ale nan yon abri pwovizwa oswa lakay yon vwazen si kay ou andomaje oswa si ijans sekouris mande w pou fè sa. Pou aprann plis bagay, rele CDC yo nan 800-CDC-INFO.

ready, plan stay informedcdc emergency social media
TOP