Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Kontwòl Bèt Wonjè Apre yon Katastwòf Natirèl

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mwayen ki Disponib

Mesaj ekri

Sa se yon mesaj enpòtan ki soti nan Depatman Sante ak Sèvis Imèn Etazini. Apre yon katastwòf natirèl, animal wonjè ki pa mouri tankou rat ak sourit deplase ale nan lòt zòn pou chèche manje, dlo ak abri. Rat ak sourit ka pwopaje maladi, kontamine manje, epi detwi pwopriyete nou. Konsève manje ki sele nan resipyan ki gen kouvèti byen fèmen. Konsève manje, dlo ak lòt bagay kote bèt wonjè ka kache anndan yo lwen. Pou aprann plis, rele 1-800-CDC-INFO.

ready, plan stay informedcdc emergency social media
TOP