Kontwòl Bèt Wonjè Apre yon Katastwòf Natirèl (Rodent Control After a Disaster)

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mesaj ekri

Sa se yon mesaj enpòtan ki soti nan Depatman Sante ak Sèvis Imèn Etazini. Apre yon katastwòf natirèl, animal wonjè ki pa mouri tankou rat ak sourit deplase ale nan lòt zòn pou chèche manje, dlo ak abri. Rat ak sourit ka pwopaje maladi, kontamine manje, epi detwi pwopriyete nou. Konsève manje ki sele nan resipyan ki gen kouvèti byen fèmen. Konsève manje, dlo ak lòt bagay kote bèt wonjè ka kache anndan yo lwen. Pou aprann plis, rele 1-800-CDC-INFO.

Mwayen ki Disponib

Odyomedia icon

Infographic: Be Ready! Hurricanes Ready: Prepare. Plan. Stay Informed. Social Media at CDC Emergency