Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Kadav Moun

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mwayen ki Disponib

Mesaj ekri

Sa nou pwal di la se yon enfomasyon enpòtan de santé piblik. Kadav moun pa koze maladi souvan ni yo pa pwopaje maladi souvan. Si wap manyen kadav moun, pwoteje men w ak pye w pou objè pwenti pa fann yo. Evite pou san oswa likid ki soti nan kò moun pa voltije sou figi w. Evite manyen figi w epi netwaye men w avèk savon e ak dlo pwòp leplito ke posib. Si w vin blese pandan wap netwaye, san pèdi tan, netwaye blesi a avèk savon e ak dlo pwòp, san pèdi tan al kay doktè , epi mande yon doktè pou l ba w yon piki antitetanik (pou pa gen tetanòs). Ti enfomasyon sa a ka sove la vi…pran anpil prekosyon.

ready, plan stay informedcdc emergency social media
TOP