Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Bilding (Kay) Ki Damaje 2

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mwayen ki Disponib

Mesaj ekri

Soti nan nenpòt bilding kote w pran odè gaz oswa odè pwodui chimik. Evite al bò kote fil elektrik ki andomaje. Fè atansyon lè wap louvri pòt oswa plaka – ka gen bagay ki sot tonbe ladan yo. Pwoteje men w pou moso glas ak metal pa blese w. Kouvri nen w ak bouch ou pou evite w respire pousyè. Soti nan bilding (kay) la imedyatman si w tande bwi ki pa nòmal.

ready, plan stay informedcdc emergency social media
TOP