Bilding (Kay) Ki Damaje 2

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mesaj ekri

Soti nan nenpòt bilding kote w pran odè gaz oswa odè pwodui chimik. Evite al bò kote fil elektrik ki andomaje. Fè atansyon lè wap louvri pòt oswa plaka – ka gen bagay ki sot tonbe ladan yo. Pwoteje men w pou moso glas ak metal pa blese w. Kouvri nen w ak bouch ou pou evite w respire pousyè. Soti nan bilding (kay) la imedyatman si w tande bwi ki pa nòmal.

Mwayen ki Disponib

Odyomedia icon
Podcast

ready, plan stay informed cdc emergency social media