Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Bilding (Kay) Ki Damaje 1

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mwayen ki Disponib

Mesaj ekri

Sa nou pwal di la se yon enfomasyon enpòtan de santé piblik pou pwoteje’w le’w ou entre nan bilding (ou kay) ki domaje. Antre andedan bilding (kay) ki domaje yo pandan lajounen defason pou w ka wè si ta gen nenpòt danje. Lè wap netwaye, mete abiman sou ou ki pou pwoteje w, tankou gan, linèt pwoteksyon, ak bòt. Kouvri nen w ak bouch ou pou evite w respire pousyè. Fè atansyon lè wap deplase materyèl ak dekonm nan bilding (kay) yo – bagay yo ka bouje oswa tonbe, e sa ka andomaje w. Soti nan bilding (kay) la imedyatman si w tande bwi ki pa nòmal. Ti enfomasyon sa a ka sove la vi….pran anpil prekosyon.

ready, plan stay informedcdc emergency social media
TOP