Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Anpeche aksidan ak Si Elektrik Apre yon Katastwòf Natirèl

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mwayen ki Disponib

Mesaj ekri

Sa se yon mesaj enpòtan ki soti nan Depatman Sante ak Sèvis Imèn Etazini. Si ou dwe itilize yon si elektrik, suiv enstriksyon yo pou sekirite w. Mete kask, linèt sekirite, bouchon pou zòrèy, gan epè pou travay, kouvèti pwoteksyon ak bòt. Toujou kenbe si a nan nivo senti w oswa pi ba, epi asire w lòt moun yo rete lwen. Si ou blese, mete peze kote ki blese a menm a pou bloke senyen an epi chèche swen medikal pi vit ou kapab. Pou aprann plis bagay, rele CDC yo nan 800-CDC-INFO.

ready, plan stay informedcdc emergency social media
TOP