Byen Itilize Balèn Pandan yon Blakawout

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mesaj ekri

Sa se yon mesaj enpòtan ki soti nan Depatman Sante ak Sèvis Imèn Etazini. Dife nan kay se yon menas apre yon katastwòf natirèl epi machin ponpye ka gen difikilte pou rive lakay ou. Si pa gen kouran, itilize flach oswa lòt limyè ki mache ak batri si posib, nan plas balèn. Si ou dwe itilize yo, mete balèn yo nan pòtbalèn ki pa gen danje ladann, lwen tout bagay ki ka pran dife. Pa janm kite yon balèn ki limen san kontwòl. Pou aprann plis bagay, rele CDC yo nan 800-CDC-INFO.

Mwayen ki Disponib

Odyomedia icon

Infographic: Be Ready! Hurricanes Ready: Prepare. Plan. Stay Informed. Social Media at CDC Emergency