Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to site content Skip directly to page options
CDC Home

DEEPWATER HORIZON RESPONSE

NOTE: This page is archived for historical purposes and is no longer being maintained or updated.

06/29/2010

Giöõ An Toaøn Vaø Khoûe Maïnh Trong Khi Laøm Vieäc!

Cho Caùc Nhaân Coâng Öùng Phoù Vôùi Vaán Naïn Deepwater Horizon

  • Haõy chuù yù ñeán huaán luyeän veà an toaøn vaø söùc khoûe.
  • Duøng quaàn aùo, gaêng tay, giaøy baûo veä vaø duïng cuï thôû nhö ñöôïc chæ daãn.
  • Neáu quyù vò caûm thaáy lo laéng, bò beänh hoaëc thöông tích, neân ñi khaùm y te.
  • Neáu quyù vò gaàn nhö bò thöông thích, hoaëc thaáy baát cöù tình traïng khoâng an toaøn naøo, xin baùo caùo cho giaùm thò cuûa quyù vò.
  • Uoáng thaät nhieàu nöôùc tröôùc khi ñeán laøm vieäc vaø uoáng nöôùc thöôøng xuyeân trong khi laøm vieäc.
  • Nghæ meät trong boùng maùt khi ñöôïc nghæ giaûi lao.
  • Chuù yù ñeán möùc caêng thaúng cuûa mình vaø nghæ ngôi thöôøng xuyeân.
  • Neáu coù mang duïng cuï thôû vaø thaáy bò öôùt, hö haïi hoaëc khoù hít thôû töø duïng cuï naøy, haõy laáy duïng cuï khaùc.
  • Xem chöøng söï an toaøn vaø söùc khoûe cuûa baïn mình.
  • Hoûi giaùm thò neáu quyù vò coù baát cöù thaéc maéc naøo veà an toaøn hoaëc söùc khoûe.
 
Contact Us:
USA.gov: The U.S. Government's Official Web PortalDepartment of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention   1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30329-4027, USA
800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY: (888) 232-6348 - Contact CDC-INFO