Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to site content
CDC Home

National Health and Nutrition Examination Survey

Chào Mừng Quý Tham Dự Viên của Chương Trình NHANES

 

CDC Video Player. Flash Player 9 is required.
CDC Video Player.
Flash Player 9 is required.

Thời Lương: 3 phút, 50 giây

Ngày Sản Xuất: 9/20/2011

Việc trình chiếu cuộn phim để hiểu rõ thêm về việc tham dự vào chương trình NHANES

Xin đọc lời chú thích [PDF - 51 KB]

Lời Thưa Thêm về Cuộn Phim

Chủ Đề: Phim này giải thích về những gì Tham Dự Viên cần quán triệt khi tham dự chương trình NHANES. Phim bao gồm thí dụ về các xét nghiệm được tiến hành, về các quyền lợi dành cho Tham Dự Viên, và về các chi tiết khác của cuộc khảo sát.

Lý Do: Phim được dự trù để tạo được sự quán triệt giữa đôi bên và trình bày cho Tham Dự Viên ít nhiều về các quyền lợi đáng ngạc nhiên mà NHANES cần biếu tặng.

 

 
USA.gov: The U.S. Government's Official Web PortalDepartment of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention   1600 Clifton Road Atlanta, GA 30329-4027, USA
800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY: (888) 232-6348 - Contact CDC–INFO
A-Z Index
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. #