Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to site content
CDC Home

National Health and Nutrition Examination Survey

Chào Mừng Quý Tham Dự Viên của Chương Trình NHANES

Thời Lương: 3 phút, 50 giây

Ngày Sản Xuất: 9/20/2011

Việc trình chiếu cuộn phim để hiểu rõ thêm về việc tham dự vào chương trình NHANES

Xin đọc lời chú thích [PDF - 51 KB]

Lời Thưa Thêm về Cuộn Phim

Chủ Đề: Phim này giải thích về những gì Tham Dự Viên cần quán triệt khi tham dự chương trình NHANES. Phim bao gồm thí dụ về các xét nghiệm được tiến hành, về các quyền lợi dành cho Tham Dự Viên, và về các chi tiết khác của cuộc khảo sát.

Lý Do: Phim được dự trù để tạo được sự quán triệt giữa đôi bên và trình bày cho Tham Dự Viên ít nhiều về các quyền lợi đáng ngạc nhiên mà NHANES cần biếu tặng.

 
  • Page last reviewed: November 6, 2015
  • Page last updated: September 20, 2011
  • Content source: CDC/National Center for Health Statistics
  • USA.gov: The U.S. Government's Official Web PortalDepartment of Health and Human Services
    Centers for Disease Control and Prevention   1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30329-4027, USA
    800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY: (888) 232-6348 - Contact CDC-INFO