Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to site content Skip directly to page options
CDC Home

Materyèl Travayè Sante Nan Kominote Yo (Community Health Worker Materials-Haitian Creole)

Deklarasyon Sou Materyèl Travayè Sante Nan Kominote Yo
Nan  repons CDC bay Ministè Sante Piblik ak Popilasyon Ayisyen an (MSPP) ki te mande pou nou ede  adrese kolera ki te deklannche tou dènyèman an, CDC te devlope materyèl fòmasyon pwovizwa ak lòt resous pou satisfè bezwen ijan sa a.  Nou pral kontinye revize  materyèl pou travayè sante nan kominote yo epi mete yo ajou lè sa nesesè. Tanpri kontinye vini sou sitwèb CDC a pou wè dènyè enfòmasyon nou mete ajou nan materyèl ak resous fòmasyon sa yo.

Materyèl Travayè Sante Nan Kominote Yo
Akòz kalite ijan repons CDC pou Epidemi Kolera a, tradiksyon sa a pa pase nan pwosesis kalite estanda nou. Kidonk, nou mande ou pou eskize tout sa ki pa konsistan nan dokiman sa a. Nou prevwa pwoblèm sa yo ap abòde nan pwochen vèsyon dokiman sa a, tanpri kontinye tcheke sit wèb CDC pou jwenn dènye enfòmasyon yo.

Tit Angle Franse Kreyòl
Prevansyon ak Kontwòl KoleraRezime Gid Fòmasyon
Kolera an Ayiti: Dokiman Fòmasyon
Travayè Sante Kominotè pou
Prevansyon ak Kontwòl Kolera
Non

 

 

CDC Resources: Haiti Cholera Outbreak — www.cdc.gov/haiticholera
Get widget

Contact Us:
 • Centers for Disease Control and Prevention
  1600 Clifton Rd
  Atlanta, GA 30333
 • 800-CDC-INFO
  (800-232-4636)
  TTY: (888) 232-6348
  24 Hours/Every Day
 • cdcinfo@cdc.gov
USA.gov: The U.S. Government's Official Web PortalDepartment of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention   1600 Clifton Road Atlanta, GA 30329-4027, USA
800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY: (888) 232-6348 - Contact CDC–INFO
A-Z Index
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. #